FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Grant na dostępność

Miasto Piastów znalazło się w gronie 20 miast - beneficjentów Programu „Rozwój Lokalny”, które otrzymają grant w wysokości 100 tysięcy złotych na poprawę dostępności. W kwietniu 2023 roku Burmistrz Miasta Piastowa podpisał umowę z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, które pełni funkcję Operatora Programu „Rozwój Lokalny” dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (Fundusze Norweskie i EOG). Zgodnie z zapisami tejże umowy Piastów otrzyma grant w wysokości 100 tysięcy złotych na zadanie „Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa pieszych”polegające na poprawie dostępności oraz bezpieczeństwa pieszych w wybranych lokalizacjach na ul. Warszawskiej w Piastowie. 85 proc. środków przyznanego...

 

Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa

Projekt pn. "Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Piastowa" polega na realizacji działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększeniu powierzchni terenów zieleni, zintensyfikowaniu działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych w mieście w miejscu ich powstawania, likwidacją miejskich "wysp ciepła", zapobieganiu marnotrawienia żywności oraz poprawie mikroklimatu wewnątrz miasta.

 

Piastów - miasto zrównoważonej energii

Piastów znalazł się w elitarnej grupie europejskich miast, które otrzymają grant w wys. 60 tys. euro na opracowanie koncepcji rozwoju miasta opierającej się na zagadnieniach takich jak oszczędność energii, rozwój odnawialnych źródeł energii i samowystarczalność energetyczna. Umowa grantowa z władzami Piastowa podpisana została 13 października 2021 r., a projekt realizowany będzie przez rok.

 

Piastów centrum Wi-Fi

W dniu 1 października 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Piastów centrum Wi-Fi” Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej.”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”,Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zdalna Szkoła

50 laptopów z programu „Zdalna szkoła” wkrótce trafi do piastowskich placówek. Skonfigurowany z Internetem sprzęt ułatwi naukę na odległość . Tuż po świętach do piastowskich szkół trafi 50 nowych laptopów z dostępem do Internetu. Miasto pozyskało na ten cel 100 tysięcy złotych z programu finansowanego z funduszy europejskich. Zakupiony sprzęt ma ułatwić uczniom naukę zdalną.

 

Centrum przesiadkowe w Piastowie

18 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Grażyną Wójcik podpisali z wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Wiesławem Raboszukiem umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów”. Całkowita wartość projektu to 8 606 641,71 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (80% kosztów kwalifikowalnych): 6 799 456,00 zł.

 

Programy dotacyjne dla osób młodych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, do skorzystania ze wsparcia dostępnego w  ramach funduszy europejskich przewidzianego dla Polski w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.  Młode osoby mogą wziąć udział w projektach, które oferują różne formy pomocy - od pieniędzy na zakładanie działalności gospodarczej przez szkolenia, kursy aż po płatne staże. W większości z nich zapisy trwają w lutym i marcu 2019 roku lub obowiązuje nabór ciągły do wyczerpania miejsc.

 

Budowa i wyposażenie PSZOK

W dniu 24 stycznia 2019 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Moja e-bibliotek@

W dniu 7 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę podpisali Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński burmistrz Grodziska Mazowieckiego i Dorota Olejnik dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki jako lider projektów imieniu bibliotek partnerskich.

 

Dofinansowanie unijne dla Przedszkola nr 3

Poprawa jakości i wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Piastowie przy ul. C. Godebskiego 21. W dniu 21 września 2018 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie Pani Danuta Rusak wraz ze Skarbnik Miasta Piastowa Panią Grażyną Wójcik, podpisały umowę o dofinansowanie dla Miasta Piastowa  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2010 w wysokości 224 564,76 zł.

 

Odnowa tkanki mieszkaniowej

[Aktualizacja informacji z dnia 1 sierpnia br.] Finalizują się prace w ramach projektu Miasta Piastów pn.: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Na realizację tego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dofinansowanie w wysokości 6 283 804,12 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Willa Millera i targowisko

26.03.2018 Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska 26 marca 2018 roku wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze skarbnikiem Piastowa Grażyną Wójcik podpisali umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt ten otrzyma 5 399 334,08 zł dofinansowania, w tym 4 499 445,05 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 899 889,03 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 9 500 871,96 zł. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2...

 

 Powrót