FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Piastów centrum Wi-Fi

W dniu 1 października 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Piastów centrum Wi-Fi” Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej.”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”,Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zdalna Szkoła

50 laptopów z programu „Zdalna szkoła” wkrótce trafi do piastowskich placówek. Skonfigurowany z Internetem sprzęt ułatwi naukę na odległość . Tuż po świętach do piastowskich szkół trafi 50 nowych laptopów z dostępem do Internetu. Miasto pozyskało na ten cel 100 tysięcy złotych z programu finansowanego z funduszy europejskich. Zakupiony sprzęt ma ułatwić uczniom naukę zdalną.

 

Centrum przesiadkowe w Piastowie

18 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Grażyną Wójcik podpisali z wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Wiesławem Raboszukiem umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów”. Całkowita wartość projektu to 8 606 641,71 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (80% kosztów kwalifikowalnych): 6 799 456,00 zł.

 

Programy dotacyjne dla osób młodych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, do skorzystania ze wsparcia dostępnego w  ramach funduszy europejskich przewidzianego dla Polski w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.  Młode osoby mogą wziąć udział w projektach, które oferują różne formy pomocy - od pieniędzy na zakładanie działalności gospodarczej przez szkolenia, kursy aż po płatne staże. W większości z nich zapisy trwają w lutym i marcu 2019 roku lub obowiązuje nabór ciągły do wyczerpania miejsc.

 

Budowa i wyposażenie PSZOK

W dniu 24 stycznia 2019 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Moja e-bibliotek@

W dniu 7 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę podpisali Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński burmistrz Grodziska Mazowieckiego i Dorota Olejnik dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki jako lider projektów imieniu bibliotek partnerskich.

 

Dofinansowanie unijne dla Przedszkola nr 3

Poprawa jakości i wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Piastowie przy ul. C. Godebskiego 21. W dniu 21 września 2018 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie Pani Danuta Rusak wraz ze Skarbnik Miasta Piastowa Panią Grażyną Wójcik, podpisały umowę o dofinansowanie dla Miasta Piastowa  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2010 w wysokości 224 564,76 zł.

 

Odnowa tkanki mieszkaniowej

12 lipca 2018 roku Burmistrz Miasta Piastowa podpisał kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dotację na realizację projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Piastów otrzyma na ten cel 6 283 804,12 zł dofinansowania, z czego 5 174 897,51 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1 108 906,61 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 9 500 871,96 zł.

 

Willa Millera i targowisko

26.03.2018 Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska 26 marca 2018 roku wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze skarbnikiem Piastowa Grażyną Wójcik podpisali umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt ten otrzyma 5 399 334,08 zł dofinansowania, w tym 4 499 445,05 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 899 889,03 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 9 500 871,96 zł. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2...

 

Termomodernizacja budynków

20 listopada 2017 roku Burmistrz Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Miasta Panią Grażyną Wójcik podpisali umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Lanc o dofinansowaniu projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów”. 

 

Virtual WOF

W dniu 16 października 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Virtual WOF, czyli Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt, którego liderem jest m.st. Warszawa, realizowany będzie na terenie 26 gmin woj. mazowieckiego. Jednym z partnerów jest Piastów.

 

Szkoły przyszłości

W dniu 21 lipca 2017 r w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych w Warszawie doszło do podpisania przez P. Hannę Babikowską – pełnomocnika projektu i Dyrektora Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie umowy o dofinansowanie projektu pn. ” Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum  i Gimnazjum (obecnie szkoły podstawowej) w Piastowie.

 

Rozwój terenów zieleni

Miasto Piastów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”.Celem projektu jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia środowiska w Piastowie poprzez zwiększenie terenów zielonych. Dofinansowanie projektu z UE: 7 732 516,75 złPlanowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 9 109 378,53 zł.

 

 Powrót