Szkoła podstawowa startem do kariery

W dniu 20 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła podstawowa startem do kariery”, który realizowany będzie w czterech piastowskich szkołach podstawowych.

Głównym celem projektu jest wsparcie prawie 700 uczniów i uczennic klas 7 i 8 ze szkół podstawowych gminy Miasta Piastów poprzez doradztwo w formie zajęć indywidualnych i warsztatowych, wyjazdów edukacyjnych do pracodawców oraz ogólnodostępnych wydarzeń festiwalowych, w których uczestnikami będą nie tylko uczniowie lecz również instytucje oraz mieszkańcy z obszaru powiatu pruszkowskiego. Projekt umożliwi nauczycielom podniesienie kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych.

Jest to unikalna okazja dla młodych ludzi na świadomy, zgodny z predyspozycjami, umiejętnościami i zainteresowaniami wybór ścieżki życiowej, dająca szansę na zbudowanie udanego, odpowiedzialnego i szczęśliwego życia.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

- zajęcia indywidualne dla 696 uczniów klas 7 i 8 ze Szkół Podstawowych nr 1, 2, 4 i 5 w Piastowie. Ich celem będzie zwiększenie zdolności młodzieży do świadomego wyboru dalszego kształcenia i zawodu oraz w konsekwencji uzyskania satysfakcjonującego zatrudnienia. Poprzez konsultacje zaplanowano kształtowanie umiejętności uniwersalnych z uwzględnieniem zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz przekazanie informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy,

- podniesienie efektywności zajęć poprzez utworzenie i wyposażenie 4 szkolnych Punktów Informacji i Kariery,

- zwiększenie efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez prowadzenie zajęć w formie warsztatów w 69 grupach uczniów klas 7 i 8,

- podniesienie kompetencji 10 nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

- podniesienie wiedzy uczennic i uczniów o funkcjonowaniu przedsiębiorstw podczas lekcji zawodoznawczych prowadzonych bezpośrednio na terenie zakładów należących do firm zaangażowanych w projekt,

- zwiększenie zakresu korzystania przez młodzież z wiedzy poprzez przygotowanie dedykowanego portalu wykorzystującego bazę danych o lokalnych szkołach ponadpodstawowych, pracodawcach oraz instytucjach wspierających edukację zawodową,

- organizację dwóch otwartych wydarzeń pn. „Piastowskie drogi talentu – kariera i przedsiębiorczość” na którym zostanie utworzonych 24 stoisk wystawienniczych dla szkół uczestniczących w Projekcie, szkół ponadpodstawowych oraz dla podmiotów działających w obszarze wsparcia zawodowego.

Projekt przewidziano na dwa lata i potrwa do 30.06.2021 r.

Projekt „Szkoła podstawowa startem do kariery” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wysokość dofinansowania dla Miasta Piastów z Europejskiego Funduszu Społecznego: 631 282,50 zł. Całkowita wartość projektu: 709 012,50 zł.


 Powrót