Centrum przesiadkowe w Piastowie

18 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Grażyną Wójcik podpisali z wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Wiesławem Raboszukiem umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów”. Całkowita wartość projektu to 8 606 641,71 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (80% kosztów kwalifikowalnych): 6 799 456,00 zł.Dofinansowanie zostanie udzielone w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmie budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź” w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej w Piastowie tj. przy ul. Dworcowej oraz przy ul. Poniatowskiego. W sumie powstanie ok. 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 7 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 74 stanowiska postojowe dla rowerów. Wybudowane zostaną także schody i windy, które umożliwią połączenie peronów z wiaduktem. Poza tym w ramach projektu wykonane będą odwodnienia, oświetlenie, wiaty dla rowerów, punkty ładowania rowerów elektrycznych i pojazdów elektrycznych, zagospodarowanie małą architekturą oraz nasadzenia zielenią niską oraz średnią. Zmianie ulegnie także organizacja ruchu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2022 r.

Aktualizacja wartości projektu:
W związku z wyborem większości wykonawców na realizację przedmiotowego Projektu, dokonano aktualizacji wartości umowy o dofinansowanie: Całkowita wartość projektu wynosi 5 537 941,71 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (80% kosztów kwalifikowalnych): 4 250 896,00 zł.


Budowa Centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów, jako inwestycja mająca na celu rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, której głównym celem jest poprawa jakości powietrza, realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 799 456,00 zł, co stanowi 80% wartości całego projektu i składa się z trzech etapów.

Główną ideą budowy Centrum Przesiadkowego jest zwiększenie roli transportu zbiorowego  w codziennych podróżach naszego miasta i nie tylko, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych na rzecz komunikacji zbiorowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przede wszystkim zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach projektu planowane jest uruchomienie centrum przesiadkowego, które realizowane jest w III etapach.

Etap I został zrealizowany poprzez budowę parkingów przy ul. Dworcowej oraz uporządkowanie komunikacji wzdłuż Dworca PKP.
W ramach tego etapu powstały miejsca parkingowe oraz nowy postój Taxi i miejsce postoju czasowego - tzw. Kiss + Ride. W  ramach przebudowy parkingu powstało łącznie 52 miejsca parkingowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

II etap inwestycji obejmuje budowę schodów i wind na peronie stacji PKP. Budowa schodów i wind umożliwi połączenie peronów stacyjnych z istniejącym wiaduktem, co umożliwi komunikację z peronami przystanka osobowego „Piastów” z pominięciem infrastruktury dworcowej. Roboty budowlane swym zakresem obejmować będą wykonanie dojść do peronów pasażerskich, na których wybudowane będą schody stałe oraz windy.

Etap III inwestycji obejmuje budowę parkingu przy ul. J. Poniatowskiego. W ramach tego etapu zostaną wybudowane 104 miejsca parkingowe, dodatkowo 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz stacja do ładowania samochodów elektrycznych i miejsca dla rowerów.


 Powrót