Centrum przesiadkowe w Piastowie

18 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Grażyną Wójcik podpisali z wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Wiesławem Raboszukiem umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów”. Całkowita wartość projektu to 8 606 641,71 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (80% kosztów kwalifikowalnych): 6 799 456,00 zł.Dofinansowanie zostanie udzielone w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmie budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź” w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej w Piastowie tj. przy ul. Dworcowej oraz przy ul. Poniatowskiego. W sumie powstanie ok. 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 7 miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 74 stanowiska postojowe dla rowerów. Wybudowane zostaną także schody i windy, które umożliwią połączenie peronów z wiaduktem. Poza tym w ramach projektu wykonane będą odwodnienia, oświetlenie, wiaty dla rowerów, punkty ładowania rowerów elektrycznych i pojazdów elektrycznych, zagospodarowanie małą architekturą oraz nasadzenia zielenią niską oraz średnią. Zmianie ulegnie także organizacja ruchu.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2021 r.


 Powrót