Dofinansowanie unijne dla Przedszkola nr 3

Poprawa jakości i wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Piastowie przy ul. C. Godebskiego 21.

W dniu 21 września 2018 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie Pani Danuta Rusak wraz ze Skarbnik Miasta Piastowa Panią Grażyną Wójcik, podpisały umowę o dofinansowanie dla Miasta Piastowa  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2010 w wysokości 224 564,76 zł.

Projekt pn. „Przedszkole nr 3 w Piastowie wyrównujące szanse edukacyjne oraz przyjazne dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi” zakładał dostosowanie oddziałów integracyjnych do prowadzenia zajęć logopedycznych, korekcyjno – ruchowych, muzyczno – rytmicznych, terapii sensorycznej i innych zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego poprzez zakup pomocy dydaktycznych i zabawek oraz dostosowanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych poprzez zakup specjalnych urządzeń terenowych.

W ramach realizacji projektu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczyły w zajęciach specjalistycznych dotąd nie prowadzonych w placówce, jak: hipoterapia, trening umiejętności społecznych, terapia behawioralna,ruch rozwijający Weroniki Sherbone, rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia i arteterapia. Wydłużony został czas pracy placówki. Wsparciem objęta została również kadra pedagogiczna poprzez uczestnictwo w różnorodnego rodzaju szkoleniach i studiach podyplomowych.

Celem głównym projektu był wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, a także doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i współpracy z ich rodzicami.

Po realizacji projektu, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych w przedszkolu, prowadzonych przez nauczycieli, którzy poprzez uczestnictwo w studiach i szkoleniach zdobyli nowe kompetencje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wykorzystując pomoce dydaktyczne i zabawki zakupione w celu dostosowania oddziałów integracyjnych do prowadzenia takich zajęć.

Całkowita wartość projektu to 281 386, 76 zł.

Projekt został zakończony w czerwcu 2019 roku.


Danuta Rusak
Dyr. Przedszkola nr 3 w Piastowie


 Powrót