A Wersja graficzna
A- A A+

Dofinansowanie unijne dla Przedszkola nr 3

Poprawa jakości i wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Piastowie przy ul. C. Godebskiego 21.

W dniu 21 września 2018 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie Pani Danuta Rusak wraz ze Skarbnik Miasta Piastowa Panią Grażyną Wójcik, podpisały umowę o dofinansowanie dla Miasta Piastowa  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2010 w wysokości 224 564,76 zł.

Projekt pn. „Przedszkole nr 3 w Piastowie wyrównujące szanse edukacyjne oraz przyjazne dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi” zakłada dostosowanie oddziałów integracyjnych do prowadzenia zajęć logopedycznych, korekcyjno – ruchowych, muzyczno – rytmicznych, terapii sensorycznej i innych zajęć z zakresu wychowania przedszkolnego poprzez zakup pomocy dydaktycznych i zabawek oraz dostosowanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych poprzez zakup specjalnych urządzeń terenowych.

W ramach realizacji projektu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych dotąd nie prowadzonych w placówce, jak: hipoterapia, trening umiejętności społecznych, terapia behawioralna,ruch rozwijający Weroniki Sherbone, rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia i arteterapia. Wydłużony zostanie czas pracy placówki. Wsparciem objęta zostanie również kadra pedagogiczna poprzez uczestnictwo w różnorodnego rodzaju szkoleniach i studiach podyplomowych.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, a także doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i współpracy z ich rodzicami.

Po realizacji projektu, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych w przedszkolu, prowadzonych przez nauczycieli, którzy poprzez uczestnictwo w studiach i szkoleniach zdobędą nowe kompetencje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnymi wykorzystując pomoce dydaktyczne i zabawki zakupione w celu dostosowania oddziałów integracyjnych do prowadzenia takich zajęć.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 281 386, 76 zł.

Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2019 roku.


Danuta Rusak
Dyr. Przedszkola nr 3 w Piastowie


 Powrót