A Wersja graficzna
A- A A+

Inwestycje i remonty

Zakończono remont ul. E. Orzeszkowej

Remont ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. C. Godebskiego do ul. H. Sienkiewicza dobiegł końca. Roboty budowlane na długości 520,0 m obejmowały swym zakresem roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, regulację wysokościową studni, wpustów deszczowych, studni telefonicznych i pokryw zaworów wodociągowych i gazowych.

  czytaj więcej

Zakończono przebudowę ul. Sułkowskiego

Przebudowa ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie została zakończona 03.062020 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 402 200,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma BUD – BRUK Wiesław Bugajczyk z Pruszkowa.

  czytaj więcej

Przychodnia Piastun - prace wykończeniowe

W budynku powstałej przychodni Piastun dobiegają prace wykończeniowe. W poszczególnych gabinetach lekarskich oraz w korytarzach zostały ułożone wykładziny, wykonane zostały prace związane z montażem ślusarki i stolarki wewnętrznej. Ku końcowi dobiegają prace związane z wykonaniem sufitów podwieszanych, wykończeniem recepcji głównej przychodni oraz z montażem specjalistycznego sprzętu medycznego.

  czytaj więcej

Budowa naszego liceum - czerwiec 2020

Prace przy budowie naszego Liceum nie ustają, w tym te związane z łącznikiem pomiędzy starą a nową częścią szkoły. Wzdłuż ul. 11 Listopada dobiegają do końca roboty polegające na budowie miejsc parkingowych oraz chodnika. Gotowe są już parkingi zlokalizowane za halą sportową i istniejącym budynkiem Urzędu Miasta.

  czytaj więcej

Kolejne środki zewnętrzne na naszą przychodnię

Koniec 2019 roku to czas bardzo dobrych i korzystnych dla naszego miasta wiadomości oraz decyzji. O kolejnych środkach na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych modernizacji piastowskich ulic wspominaliśmy już wcześniej – to prawie 2,8 mln zł na ul. J. Sułkowskiego (odcinek od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności) oraz na ul. C.K. Norwida (od ul. Pokoju do ul. Dworcowej).

  czytaj więcej

Mazowiecki Orange Światłowód w naszym regionie

W ubiegłym roku informowaliśmy o działaniach firmy Orange Polska w zakresie budowy sieci światłowodowej na terenie naszego miasta , w ramach projektu „Mazowiecki Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

  czytaj więcej

Przebudowa ul. P. Skargi

Sukcesywnie kolejne ulice w Piastowie przechodzą modernizację. Obecnie trwa przebudowa ul. P. Skargi na odcinku od ul. J. Hallera do Al. Krakowskiej.

  czytaj więcej

„Parkuj i Jedź” - jest dofinasowanie do...

Są kolejne, bardzo pozytywne dla Piastowa wieści - niemal 6,8 mln zł dofinansowania zostanie skierowane do naszego miasta na realizację projektu pn.: " Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź" w Mieście Piastów” w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  czytaj więcej

 Powrót