Inwestycje i remonty

Kolejny etap przebudowy ul. Ks. I. Skorupki

Przebudowa trzeciego, ostatniego fragmentu ul. Ks.I.Skorupki obejmuje swoim zakresem odcinek ulicy znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami J. Piłsudskiego i Al. Wojska Polskiego na długości ok. 322,0 m. Na inwestycję składają się:

 

Trwa przebudowa ul. M. Konopnickiej

Przebudowa ul. M. Konopnickiej obejmuje swym zakresem odcinek od ul. J. Kasprowicza do ul. C. K. Norwida o długości 200 m. Zniszczona nawierzchnia jezdni z płyt betonowych zostanie wymieniona na nową. W ramach przebudowy ulicy zostaną wykonane zjazdy indywidualne do posesji i dojścia do furtek oraz chodnik.  Konstrukcja nowo budowanych nawierzchni wykonana będzie na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem z kostki brukowej betonowej zróżnicowanej kolorystycznie. Szerokość jezdni po przebudowie będzie wynosiła 5,0 m. 

 

Prace na ul. Uniwersyteckiej zakończone

Roboty budowlane na ul. Uniwersyteckiej dobiegły końca. Prace obejmowały wymianę nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek. Szerokość jezdni na odcinku od ul. Licealnej do ul. Podstawowej wynosi 5,0 m. Odcinek od ul. Podstawowej do ul. B. Leśmiana ma szerokość 3,0 m i jest odcinkiem ulicy jednokierunkowym z uwagi na wąski pas drogowy. Ze względu na brak chodnika, wzdłuż ulicy zostało wykonane utwardzone pobocze oraz wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

 

Uniwersytecka w przebudowie

W wyniku postępowania przetargowego, którego rozstrzygnięcie odbyło się pod koniec października br. , Wykonawcą robót na ul. Uniwersyteckiej została firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o.

 

Ul. św. S. Kostki - przebudowa

Rozbudowa drogi publicznej gminnej – ulicy św. Stanisława Kostki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie obejmuje odcinek ulicy znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Al. Wojska Polskiego i Al. Krakowską, o długości 564,0 m. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana najkorzystniejsza oferta. Umowę na roboty budowlane podpisano z firmą z Pruszkowa, BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych Wiesław Bugajczyk, na kwotę 1 107 000,0 złotych.

 

Ul. S. Okrzei - przebudowa

W postępowaniu przetargowym na Przebudowę ul. S. Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którego otwarcie ofert odbyło się 13 października br. wzięły udział 4 firmy budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o., która podpisała umowę na kwotę 347 122, 18 złotych.

 

Budowa schodów i wind - centrum przesiadkowe

Budowa schodów stałych i wind dla osób niepełnosprawnych z wiaduktu im. gen. L. Okulickiego na dwa perony stacji kolejowej w Piastowie realizowana jest w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

 

Zakończono remont ul. E. Orzeszkowej

Remont ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. C. Godebskiego do ul. H. Sienkiewicza dobiegł końca. Roboty budowlane na długości 520,0 m obejmowały swym zakresem roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, regulację wysokościową studni, wpustów deszczowych, studni telefonicznych i pokryw zaworów wodociągowych i gazowych.

 

Zakończono przebudowę ul. Sułkowskiego

Przebudowa ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie została zakończona 03.062020 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 402 200,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma BUD – BRUK Wiesław Bugajczyk z Pruszkowa.

 

 Powrót