Inwestycje i remonty

Prace na ul. Uniwersyteckiej zakończone

Roboty budowlane na ul. Uniwersyteckiej dobiegły końca. Prace obejmowały wymianę nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek. Szerokość jezdni na odcinku od ul. Licealnej do ul. Podstawowej wynosi 5,0 m. Odcinek od ul. Podstawowej do ul. B. Leśmiana ma szerokość 3,0 m i jest odcinkiem ulicy jednokierunkowym z uwagi na wąski pas drogowy. Ze względu na brak chodnika, wzdłuż ulicy zostało wykonane utwardzone pobocze oraz wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

 

Uniwersytecka w przebudowie

W wyniku postępowania przetargowego, którego rozstrzygnięcie odbyło się pod koniec października br. , Wykonawcą robót na ul. Uniwersyteckiej została firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o.

 

Ul. św. S. Kostki - przebudowa

Rozbudowa drogi publicznej gminnej – ulicy św. Stanisława Kostki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie obejmuje odcinek ulicy znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Al. Wojska Polskiego i Al. Krakowską, o długości 564,0 m. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana najkorzystniejsza oferta. Umowę na roboty budowlane podpisano z firmą z Pruszkowa, BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych Wiesław Bugajczyk, na kwotę 1 107 000,0 złotych.

 

Ul. S. Okrzei - przebudowa

W postępowaniu przetargowym na Przebudowę ul. S. Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którego otwarcie ofert odbyło się 13 października br. wzięły udział 4 firmy budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o., która podpisała umowę na kwotę 347 122, 18 złotych.

 

Budowa schodów i wind - centrum przesiadkowe

Budowa schodów stałych i wind dla osób niepełnosprawnych z wiaduktu im. gen. L. Okulickiego na dwa perony stacji kolejowej w Piastowie realizowana jest w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

 

Zakończono remont ul. E. Orzeszkowej

Remont ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. C. Godebskiego do ul. H. Sienkiewicza dobiegł końca. Roboty budowlane na długości 520,0 m obejmowały swym zakresem roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, regulację wysokościową studni, wpustów deszczowych, studni telefonicznych i pokryw zaworów wodociągowych i gazowych.

 

Zakończono przebudowę ul. Sułkowskiego

Przebudowa ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie została zakończona 03.062020 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 402 200,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma BUD – BRUK Wiesław Bugajczyk z Pruszkowa.

 

Przychodnia Piastun - prace wykończeniowe

W budynku powstałej przychodni Piastun dobiegają prace wykończeniowe. W poszczególnych gabinetach lekarskich oraz w korytarzach zostały ułożone wykładziny, wykonane zostały prace związane z montażem ślusarki i stolarki wewnętrznej. Ku końcowi dobiegają prace związane z wykonaniem sufitów podwieszanych, wykończeniem recepcji głównej przychodni oraz z montażem specjalistycznego sprzętu medycznego.

 

Budowa naszego liceum - czerwiec 2020

Prace przy budowie naszego Liceum nie ustają, w tym te związane z łącznikiem pomiędzy starą a nową częścią szkoły. Wzdłuż ul. 11 Listopada dobiegają do końca roboty polegające na budowie miejsc parkingowych oraz chodnika. Gotowe są już parkingi zlokalizowane za halą sportową i istniejącym budynkiem Urzędu Miasta.

 

 Powrót