A Wersja graficzna
A- A A+

Inwestycje i remonty

Kolejne środki zewnętrzne na naszą przychodnię

Koniec 2019 roku to czas bardzo dobrych i korzystnych dla naszego miasta wiadomości oraz decyzji. O kolejnych środkach na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych modernizacji piastowskich ulic wspominaliśmy już wcześniej – to prawie 2,8 mln zł na ul. J. Sułkowskiego (odcinek od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności) oraz na ul. C.K. Norwida (od ul. Pokoju do ul. Dworcowej).

  czytaj więcej

Mazowiecki Orange Światłowód w naszym regionie

W ubiegłym roku informowaliśmy o działaniach firmy Orange Polska w zakresie budowy sieci światłowodowej na terenie naszego miasta , w ramach projektu „Mazowiecki Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

  czytaj więcej

Przebudowa ul. P. Skargi

Sukcesywnie kolejne ulice w Piastowie przechodzą modernizację. Obecnie trwa przebudowa ul. P. Skargi na odcinku od ul. J. Hallera do Al. Krakowskiej.

  czytaj więcej

„Parkuj i Jedź” - jest dofinasowanie do...

Są kolejne, bardzo pozytywne dla Piastowa wieści - niemal 6,8 mln zł dofinansowania zostanie skierowane do naszego miasta na realizację projektu pn.: " Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź" w Mieście Piastów” w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

  czytaj więcej

Ponad 2 mln zł dotacji na przebudowę...

Jeszcze w tym roku ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności przejdzie gruntowną przemianę. Wszystkie uzgodnienia i pozwolenia są. Zadanie zostanie w 70% sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

  czytaj więcej

Ścieżka rowerowa przy ul. Warszawskiej - II...

Z przyjemnością informujemy, że II etap budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej, tj. od ronda im. Prezydenta Kaczorowskiego do skrzyżowania z ul. Matejki został zakończony. W ramach inwestycji wprowadzona została także zmiana stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu z al. Krakowską.

  czytaj więcej

Park przy Sowińskiego już gotowy

W połowie lipca oddano do użytku kolejny teren parkowo-rekreacyjny. To rozległy obszar przy ul. J. Sowińskiego. Rewitalizacja parku odbyła się w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach PRIORYTETU II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wartość inwestycji wyniosła 1 389 400,56 zł brutto z unijnym dofinansowaniem w wysokości 85 % tej kwoty.

  czytaj więcej

 Powrót