Inwestycje i remonty

Uniwersytecka w przebudowie

W wyniku postępowania przetargowego, którego rozstrzygnięcie odbyło się pod koniec października br. , Wykonawcą robót na ul. Uniwersyteckiej została firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o.

 

Ul. św. S. Kostki - przebudowa

Rozbudowa drogi publicznej gminnej – ulicy św. Stanisława Kostki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie obejmuje odcinek ulicy znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Al. Wojska Polskiego i Al. Krakowską, o długości 564,0 m. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana najkorzystniejsza oferta. Umowę na roboty budowlane podpisano z firmą z Pruszkowa, BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych Wiesław Bugajczyk, na kwotę 1 107 000,0 złotych.

 

Ul. S. Okrzei - przebudowa

W postępowaniu przetargowym na Przebudowę ul. S. Okrzei wraz z infrastrukturą towarzyszącą, którego otwarcie ofert odbyło się 13 października br. wzięły udział 4 firmy budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Warszawy: Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT EXPERT Sp. z o.o., która podpisała umowę na kwotę 347 122, 18 złotych.

 

Budowa schodów i wind - centrum przesiadkowe

Budowa schodów stałych i wind dla osób niepełnosprawnych z wiaduktu im. gen. L. Okulickiego na dwa perony stacji kolejowej w Piastowie realizowana jest w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Mieście Piastów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

 

Zakończono remont ul. E. Orzeszkowej

Remont ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. C. Godebskiego do ul. H. Sienkiewicza dobiegł końca. Roboty budowlane na długości 520,0 m obejmowały swym zakresem roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, regulację wysokościową studni, wpustów deszczowych, studni telefonicznych i pokryw zaworów wodociągowych i gazowych.

 

Zakończono przebudowę ul. Sułkowskiego

Przebudowa ul. J. Sułkowskiego na odcinku od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie została zakończona 03.062020 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 402 200,00 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych była firma BUD – BRUK Wiesław Bugajczyk z Pruszkowa.

 

Przychodnia Piastun - prace wykończeniowe

W budynku powstałej przychodni Piastun dobiegają prace wykończeniowe. W poszczególnych gabinetach lekarskich oraz w korytarzach zostały ułożone wykładziny, wykonane zostały prace związane z montażem ślusarki i stolarki wewnętrznej. Ku końcowi dobiegają prace związane z wykonaniem sufitów podwieszanych, wykończeniem recepcji głównej przychodni oraz z montażem specjalistycznego sprzętu medycznego.

 

Budowa naszego liceum - czerwiec 2020

Prace przy budowie naszego Liceum nie ustają, w tym te związane z łącznikiem pomiędzy starą a nową częścią szkoły. Wzdłuż ul. 11 Listopada dobiegają do końca roboty polegające na budowie miejsc parkingowych oraz chodnika. Gotowe są już parkingi zlokalizowane za halą sportową i istniejącym budynkiem Urzędu Miasta.

 

Kolejne środki zewnętrzne na naszą przychodnię

Koniec 2019 roku to czas bardzo dobrych i korzystnych dla naszego miasta wiadomości oraz decyzji. O kolejnych środkach na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych modernizacji piastowskich ulic wspominaliśmy już wcześniej – to prawie 2,8 mln zł na ul. J. Sułkowskiego (odcinek od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności) oraz na ul. C.K. Norwida (od ul. Pokoju do ul. Dworcowej).

 

 Powrót