Inwestycje i remonty

Modernizacja ul. Żbikowskiej

Na mocno zaawansowanym etapie jest przebudowa ulicy Żbikowskiej na odcinku od Alei J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego. Obserwując postępy prac wykonawcy, można mieć nadzieję na szybkie oddanie drogi do użytku piastowian.

 

Budżet dla Piastowa na 2024 rok

Piastowscy radni na LXXIV sesji w dniu 2 stycznia uchwalili Budżet dla Piastowa na 2024 rok. Uchwała budżetowa zakłada, że przyszłoroczne dochody miasta wyniosą ponad 148 mln zł., a wydatki ponad 151 mln zł. Tak jak każdego roku, budżet będzie zapewne podlegał korekcie.Oczekiwane są przede wszystkim zmiany po stronie dochodów, tzn. ich wzrost. Takie deklaracje zostały złożone podczas ostatniej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, można więc oczekiwać ich realizacji.Przed uchwaleniem budżetu Rada Miejska przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2024-2041.

 

Partnerstwo dla podniesienia jakości nauczania w szkołach

8 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę partnerską na realizację projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniami.

 

Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5

8 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP nr 5 w Piastowie”.

 

Dofinansowanie remontu boiska przy Szkole Podstawowej nr...

8 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy SP nr 5 w Piastowie”.

 

Ruszyła budowa hali dla „Piastowskiej Trójki”

Rozpoczęto prace związane z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z budową łącznika do istniejącego budynku. Wykonano już roboty ziemne niezbędne do wykonania fundamentów. Teraz trwa betonowanie ław fundamentowych pod konstrukcję hali.

 

Rozpoczęcie prac wiertniczych - Piastów GT-1

17 marca 2023 roku rozpoczęły się prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu geotermalnego Piastów GT-1. Prace wiertnicze potrwają około 3 miesięcy. Przewidywana głębokość otworu geotermalnego to 1940 metrów, ale jego finalny wymiar będzie uzależniony od tego, na jakiej głębokości zostanie znaleziona docelowa warstwa wodonośna. Przewidywana temperatura wody pozyskanej z otworu szacowana jest na 43-47 stopni Celsjusza. Jej wydajność ma sięgnąć około 150 m³/h. Przystąpienie do prac wiertniczych wymagało zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski projektu robót geologicznych oraz zatwierdzenia Planu Ruchu Zakładu przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie.

 

 Powrót