Poprawa bezpieczeństwa na przejściach i zakup mobilnych miasteczek rowerowych

W kwietniu 2023 roku Burmistrz Piastowa podpisał umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Piastowie”.

Projekt ma być realizowany do końca 2023 roku a jego efektem będzie doposażenie wybranych przejść dla pieszych w sygnalizację akustyczną/wibracyjną oraz wyposażenie dwóch szkół podstawowych w mobilne miasteczka rowerowe.

Dzięki zajęciom z wykorzystaniem urządzeń w miasteczkach rowerowych uczniowie nabędą praktyczne umiejętności z zakresu techniki jazdy i zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze publicznej, które będą cenne nie tylko przed egzaminem na kartę rowerowąale i w codziennym życiu.

Doposażenie sygnalizatorów na wybranych przejściach dla pieszych w urządzenia akustyczne /wibracyjne poprawi z kolei bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na piastowskich drogach.

Całkowita wartość projektu to 532 653,05 zł. Przyznane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 452 755,09 zł.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Miasto Piastów, jako Beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TENT-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół podstawowych w Piastowie”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0106/22

Informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi: Powrót