Piastów centrum Wi-Fi

W dniu 1 października 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Piastów centrum Wi-Fi” Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt dotyczy wybudowania publicznej otwartej sieci Wi-Fi w centrum miasta Piastowa. W ramach projektu na terenie Piastowa powstanie całkowicie nowa publiczna sieć Wi-Fi, która będzie udostępniona w miejscach lokalnego życia społecznego, w tym przestrzeniach zewnętrznych dostępnych dla ogółu społeczeństwa, zgodnie z „Wymaganiami Wi-Fi”. Projekt przewiduje utworzenie 13 publicznych punktów dostępu do Internetu – hospotów, w tym 9 punktów wewnętrznych, w budynkach użyteczności publicznej tj.: Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 2; Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 8 (; Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A; Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 8; Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 8; Miejski Ośrodek Kultury ul. Warszawska 24, Filia Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, ul. Ks. Ignacego Skorupki 16A; Willa Millera, ul. Bohaterów Wolności 23 oraz w 4 punktach zewnętrznych: MOSiR Piastów- Trybuna, Park Świętego Stanisława Kostki; PATIO przy LO im. Adama Mickiewicza, Park Bogny i Jerzego Sokorskich.

Pozyskano dofinansowanie w wynokości 64 368,00 zł, w tym: z budżetu środków europejskich w kwocie: 51 494,40 zł, stanowiąc 80% kwoty dofinansowana Projektu i z budżetu państwa w kwocie: 12 873,60 zł stanowiąc 20% kwoty dofinansowana Projektu.

Zakończenie Projektu nastąpiło 31 sierpnia 2022 roku. Powrót