Budowa i wyposażenie PSZOK

W dniu 24 stycznia 2019 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Na projekt składały się m.in.:
•    wybudowanie PSZOK, w tym prace budowlane, zagospodarowanie terenu, zakup i instalacja wyposażenia
•    wybudowanie dojazdu do PSZOK w postaci przebudowy ulicy Poniatowskiego
•    działania edukacyjno-informacyjne wśród mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Celem projektu była organizacja systemu gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami w Mieście Piastów poprzez wybudowanie i oddanie do użytkowania dla mieszkańców Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Poniatowskiego w Piastowie. Dostępność punktu przez cały tydzień oraz jego lokalizacja pozwoli w sposób komfortowy korzystać z punktu oraz usług przez niego oferowanych przez mieszkańców Piastowa.

W wyniku realizacji projektu spodziewane jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu oraz zwiększenie ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu i przygotowania ich do ponownego użycia. W tym celu planowane są dodatkowe działania i funkcje PSZOK m.in. w obszarze zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, czy przygotowania ich do recyklingu lub do ponownego użycia.

Efekty projektu to :
•   powstanie w Piastowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
•    poprawa wiedzy mieszkańców w wyniku kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami
•    objęcie ok. 21 tys. osób systemem zagospodarowania odpadów

Całkowity koszt inwestycji, w tym wydatki kwalifikowalne to 2 333 555,98 zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania unijnego wynosi 1 622 268,66 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

PSZOK oddany został do użytkowania przez mieszkańców w 2020 roku.

Informujemy, że istnieje możliwość sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, które mogłyby wystąpić w projekcie pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie”. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.   Wymienione nieprawidłowości należy zgłaszać na adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl


 17-07-2019  04-45

Ulica J. Poniatowskiego - nowa odsłona

Ulica J. Poniatowskiego - nowa odsłona

Kolejna ulica w Piastowie zmieniła znacząco swoje oblicze. Mowa o ul. J. Poniatowskiego. Wykonawca jej przebudowy zakończył prace. Inwestycja czeka na ostateczne...

Czytaj więcej


 Powrót