Willa Millera i targowisko26.03.2018

Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska

26 marca 2018 roku wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze skarbnikiem Piastowa Grażyną Wójcik podpisali umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt ten otrzyma 5 399 334,08 zł dofinansowania, w tym 4 499 445,05 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 899 889,03 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 9 500 871,96 zł. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dzięki wsparciu unijnemu, budynek Willi Millera przejdzie kapitalny remont. Modernizacji zostanie także poddany otaczający Willę park. Budynek, ze względu na zły stan techniczny, jest obecnie nieużytkowany. Docelowo stanie się on m.in. siedzibą filii biblioteki publicznej, harcerstwa wraz z „harcówką”, domu dziennego pobytu dla seniorów oraz ogólnodostępnej świetlicy środowiskowej Centrum Dialogu „Pokolenia”.

Zmodernizowany zostanie także teren targowiska miejskiego położony w rejonie ul. Lwowskiej i al. Krakowskiej. Prace obejmą remont nawierzchni wzdłuż pawilonów, placów postojowych, przebudowę parkingu, budowę odwodnienia, a także zagospodarowanie zieleni.

Źródło i zdjęcia: www.mazovia.pl
28.06.2018 r.

Przetargi na wybór wykonawców ogłoszone

W czerwcu 2018 roku Burmistrz Miasta Piastowa ogłosił dwa przetargi na wyłonienie wykonawców inwestycji zaplanowanych w ramach projektu „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”.

W pierwszym przetargu planujemy wybrać wykonawcę przebudowy terenu targowiska miejskiego u zbiegu ulic Al. Krakowskiej i ul. Lwowskiej w Piastowie. Inwestycja będzie realizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

W drugim przetargu planujemy wybrać wykonawcę, który przebuduje Willę Millera, przeprowadzi w niej remont oraz zagospodaruje teren przyległy do tego obiektu.

Projekt pn. „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Oprac. Agnieszka Tomaszewska-Kula
Zdj. Anna Lorens


Wykonawca przebudowy targowiska wyłoniony

Informujemy, że przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy targowiska miejskiego został rozstrzygnięty. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 1 sierpnia 2018 roku. Inwestycję realizować będzie firma DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Firma ta odpowiadać będzie za zaprojektowanie przebudowy targowiska, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz prace budowlane, których efektem będzie zmodernizowane targowisko położone przy skrzyżowaniu ul. Lwowskiej z Al. Krakowską w Piastowie.

Informacje z otwarcia ofert i wybraniu najkorzystniejszej oferty: czytaj

Oprac. Agnieszka Tomaszewska-Kula


Zakończenie realizacji projektu: marzec 2022 roku.

 Wartość Projektu po jego zakończeniu:
Całkowita wartość Projektu to 9 624 686,08 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu to 5 986 714,04 zł.
Całkowita kwota dofinansowania to 5 388 042,64 zł (90% wydatków kwalifikowalnych Projektu) w tym:
- środki EFRR w kwocie: 4 490 035,53 zł (75% wydatków kwalifikowalnych);
- środki budżetu państwa w kwocie: 898 007,11 zł (15% wydatków kwalifikowalnych).


 Powrót