Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej.”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”,Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe w sześciu komunalnych budynkach mieszkalnych w Piastowie. Inwestycja obejmuje adresy: ul. Mickiewicza 20; ul. Lwowska 16 i 18; ul. Siemiradzkiego 18; ul. Powstańców Warszawy 9 i ul. Poniatowskiego 9. W ramach zadania oprócz montażu samych urządzeń grzewczych zostaną wykonane przyłącza gazowe oraz instalacje gazowe wewnątrz budynków.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia na terenie Piastowa poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w wyniku wymiany indywidualnych źródeł ciepła. Realizacja zadania pozwoli na osiągnięcie celów szczegółowych:

  • - poprawa jakości powietrza w wyniku zmniejszenia emisji pyłów PM10 do atmosfery o 0,74 Mg na rok w stosunku do stanu obecnego w roku po zrealizowaniu projektu,
  • - ograniczenie emisji dwutlenku węgla z sektora mieszkaniowego o 106 Mg na rok w stosunku do stanu obecnego w roku po zrealizowaniu projektu,
  • - zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną na cele grzewcze o 1.995,85 GJ na rok w stosunku do stanu obecnego w roku po zrealizowaniu projektu,
  • - poprawa standardu zamieszkania w mieszkaniach komunalnych.


Planowany całkowity koszt inwestycji wynosi 965 149,01 zł, w tym wydatki kwalifikowalne to 704 025,26 zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 626 582,48 zł (ze środków EFRR w kwocie: 563 220,21 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie: 63 362,27 zł) co stanowi 89% wydatków kwalifikowalnych.

Zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2022 roku. Powrót