Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa - podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej.”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”,Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu to: Poprawa jakości życia na terenie Piastowa poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych w wyniku wymiany indywidualnych źródeł ciepła.

W ramach projektu dokonano wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe w sześciu komunalnych budynkach mieszkalnych w Piastowie. Inwestycja objęła budynki przy następujących lokalizacjach tj.: ul. Mickiewicza 5 i 20, ul. Lwowska 16 i 18, ul. Siemiradzkiego 18 i ul. Powstańców Warszawy 9. W ramach zadania oprócz montażu samych urządzeń grzewczych zostały wykonane przyłącza gazowe oraz instalacje gazowe wewnątrz budynków.

Projekt zakończono w dniu 31.07.2023 roku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł1 161 749,62 zł, w tym wydatki kwalifikowalne to 704 025,26 zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 626 582,48 zł (ze środków EFRR w kwocie: 563 220,21 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie: 63 362,27 zł) co stanowi 89% wydatków kwalifikowalnych. Powrót