Rozpoczęcie prac wiertniczych - Piastów GT-1

17 marca 2023 roku rozpoczęły się prace wiertnicze związane z wykonaniem otworu geotermalnego Piastów GT-1. Prace wiertnicze potrwają około 3 miesięcy. Przewidywana głębokość otworu geotermalnego to 1940 metrów, ale jego finalny wymiar będzie uzależniony od tego, na jakiej głębokości zostanie znaleziona docelowa warstwa wodonośna. Przewidywana temperatura wody pozyskanej z otworu szacowana jest na 43-47 stopni Celsjusza. Jej wydajność ma sięgnąć około 150 m³/h. Przystąpienie do prac wiertniczych wymagało zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski projektu robót geologicznych oraz zatwierdzenia Planu Ruchu Zakładu przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie.

- Wiercenie otworu geotermalnego będzie odbywało się za pomocą specjalistycznego urządzenia, którego znakiem rozpoznawczym jest maszt górujący nad placem budowy. Wysokość masztu determinuje długość żerdzi wiertniczej, która w przypadku otworu Piastów GT-1 wynosi 9 metrów. Głębienie otworu do poziomu 1860 metrów będzie realizowane za pomocą tzw. świdra gryzowego, który kruszy skałę na drobne odłamki. Podczas wiercenia otworu na głębokości od 1860 do 1940 metrów użyjemy tzw. koronki, przypominającej rurę z naciętym na jej obwodzie uzębieniem. „Koronka” wytnie ze skały rdzeń, który następnie zostanie wydobyty na powierzchnię. Na głębokości 1940 m  spodziewamy się warstwy wodonośnej – mówi dr inż. Bogdan Noga, Zastępca Dyrektora Pionu Projektowania ds. Geologii w Multiconsult Polska.

Firma ta pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji oraz nadzór i dozór geologiczny. Sporządzi także dokumentację hydrogeologiczną, która będzie zwieńczeniem prac związanych z drążeniem otworu geotermalnego. Wykonana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do podjęcia dalszych prac zmierzających do wybudowania i uruchomienia ciepłowni geotermalnej w Piastowie.

Piastowska geotermia   

W październiku 2018 roku przygotowany został wniosek o dofinansowanie realizacji badawczego odwiertu geotermalnego  w Piastowie. To historyczny początek starań miasta o własne źródło czystej energii cieplnej, jeden z głównych celów jego strategii zrównoważonego rozwoju. W ramach koncepcji wykorzystania potencjalnego źródła geotermalnego miasto planuje współpracę z PGNiG Termika w zakresie rozbudowy istniejącej sieci cieplnej, która zasila w ciepło piastowskie osiedla wielorodzinne. W tej sprawie podpisany został obustronnie dokument intencyjny. W zależności od potencjału energii cieplnej uzyskanej ze źródła geotermalnego przewidywane są także inne możliwości jego zagospodarowania, m.in. budowa kolejnej sieci umożliwiającej podłączenie nowej zabudowy mieszkaniowej oraz rozwój funkcji prozdrowotnych poprzez usługi balneologiczno-rekreacyjne. W  roku 2020 wniosek uzyskał wysoką ocenę merytoryczną i miasto Piastów, obok innych czternastu polskich samorządów zostało beneficjentem programu geotermalnego uzyskując dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 774 591,00 zł. co w 100% pokrywa koszt realizacji zadania.

Więcej o odwiercie czytaj także:
- artykuł na stronie Świat OZE


 Powrót