Partnerstwo dla podniesienia jakości nauczania w szkołach

8 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Justyną Szymańską podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę partnerską na realizację projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniami.

W Piastowie działanie to będzie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie. Placówka zostanie wyposażona w sprzęt i oprogramowanie wartości 120 tys. zł. Będą to komputery stacjonarne, monitor interaktywny, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy, projektor multimedialny, oprogramowanie interaktywne 3D, e-podręczniki do nauki języka angielskiego oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1.
Dotacja dla Miasta Piastowa to 130 tys. zł.


 Powrót