Budżet dla Piastowa na 2024 rok

Piastowscy radni na LXXIV sesji w dniu 2 stycznia uchwalili Budżet dla Piastowa na 2024 rok. Uchwała budżetowa zakłada, że przyszłoroczne dochody miasta wyniosą ponad 148 mln zł., a wydatki ponad 151 mln zł. Tak jak każdego roku, budżet będzie zapewne podlegał korekcie.

Oczekiwane są przede wszystkim zmiany po stronie dochodów, tzn. ich wzrost. Takie deklaracje zostały złożone podczas ostatniej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, można więc oczekiwać ich realizacji.

Przed uchwaleniem budżetu Rada Miejska przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2024-2041.


Budżet Miasta Piastowa na 2024 rok zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe to 148 146 986,22 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe to 151 195 038,39 zł,
- przychody to 6 781 180,17 zł,

- rozchody to 3 733 128,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Piastowa zamknie się deficytem w kwocie 3 048 052,17 zł, który będzie sfinansowany przelewami środków z rachunków lokat w tej samej kwocie.

Dochody bieżące to 124 746 993,00 zł, a majątkowe to 23 399 993,22 zł. Bezzwrotne dotacje przeznaczone na realizację inwestycji to 19 100 447,22 zł. 

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w budżecie na 2024 rok ujęto:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51 028 292,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 764 150,00 zł, 
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 32 508 099,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 874 822,00 zł, 

Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych zaplanowano w łącznej kwocie 28 975 269,22 zł.

Wydatki bieżące uchwalono w wysokości 122 771 650,00 zł, a majątkowe w wysokości 28 423 388,39 zł. Poziom nakładów finansowych na inwestycje zapisany został na poziomie blisko 19%, co pozwala utrzymać dynamikę rozwojową miasta w roku 2024.

W 2024 roku będą kontynuowane rozpoczęte inwestycje miejskie i realizowane następne, zaplanowane i przygotowane w roku 2023 i poprzednich latach  . Są to między innymi:
- rozbudowa Przedszkola Nr 4 na potrzeby żłobka miejskiego,
- modernizacja ulicy Żbikowskiej od Al. J. Piłsudskiego do ul. M. K. Ogińskiego,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szarych Szeregów oraz aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Brandta,
- kanalizacja deszczowa w ulicach miejskich,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 4,
- budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie (prace  końcowe ),
- budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie,
- dokończenie modernizacji istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5,
- dokończenie modernizacji budynku przy ul. Lwowskiej 6 z przeznaczeniem na siedzibę MOPS,
- modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,


Miasto ma przygotowane projekty i ważne pozwolenia na budowę kilku kolejnych ulic. Są one przewidziane do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z programów rządowych.


W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu będą kontynuowane następujące działania:
- program Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030 – przygotowanie dokumentacji technicznych dla projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, wymiany oświetlenia ulicznego, rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego w oparciu o geotermalne źródło ciepłą oraz inteligentnych sieci i zarządzania  energią,
- utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście,
- dotacje dla piastowian na wymianę pieców w ramach miejskiego programu „Stop Smog”.


Realizacja budżetu miasta na 2024 rok, tak jak zwykle, będzie wymagała stałego monitorowania i gotowości do ewentualnych korekt w trakcie roku. Przyjęty w styczniu budżet nie jest dokumentem ostatecznym. Liczymy na zwiększenie dochodów budżetu miasta, zwiększenie środków z dotacji, subwencji ogólnej (tak jak to rząd zapowiada), w tym na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Liczymy również na wzrost udziału w podatku PIT od mieszkańców w wysokościach w pełni należnych. Mamy nadzieję, że wszystkie obietnice, które zostały złożone w przestrzeni publicznej w tej niedawnej debacie politycznej, ujrzą światło dzienne, co pozytywnie wpłynie na poprawę  i stabilność finansów samorządowych. 

Pełna treść uchwały budżetowej na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041 znajdują się poniżej


 Powrót