Zintegrowane Inwestycje Terytorialne WOF

Miasto Piastów 21 lutego 2014 roku zawarło z 40 gminami porozumienie o współpracy w ramach ZIT WOF, a 8 grudnia 2015 roku porozumienie partnerskie z Miastem Stołecznym Warszawa, które jest liderem tegoż partnerstwa. Cel współpracy to realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Po zakończeniu okresu obowiązywania tegoż porozumienia w dniu 24 czerwca 2020 roku zawarta została nowa umowa partnerska, która reguluje współpracę między gminami z tego obszaru. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”, dedykowanego sygnatariuszom porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 z dnia 21 lutego 2014 r.

Partnerstwo w ramach ZIT WOF to szansa na udział w naborach konkursowych na dofinansowanie projektów takich jak np. budowa ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i Jedź”, a także uczestnictwo w partnerskich projektach przygotowywanych do wdrożenia w trybie pozakonkursowym. W naborach pozakonkursowych mogą uczestniczyć tylko gminy z obszaru ZIT WOF.

W każdej z gmin wyznaczony jest koordynator ZIT WOF, który reprezentuje gminę na spotkaniach wdrożeniowych, forach konsultacyjnych, a także przesyła regularne sprawozdania z monitoringu realizacji projektów ZIT WOF w swojej gminie. Burmistrzowie i wójtowie z obszaru gmin ZIT WOF uczestniczą w posiedzeniach komitetu sterującego ZIT WOF. Wszelkie decyzje o charakterze strategicznym podejmowane są w formie uchwał. W latach 2018-2019 odbyły się międzygminne spotkania konsultacyjne i warsztaty dotyczące diagnozy potrzeb pod kątem przygotowania się gmin z terenu ZIT WOF do kolejnej perspektywy funduszy unijnych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument współpracy gmin przyczyniający się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację projektów często obejmujących obszar wykraczający poza obszar jednej gminy. Ma to rozwinąć zdolność gmin do współpracy w realizacji projektów infrastrukturalnych i społecznych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są narzędziem europejskiej polityki spójności, umożliwiają one realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zwłaszcza z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetów gmin i budżetu Skarbu Państwa. Instrument ten pozwala na pogłębienie integracji, wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym, a także wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej w zakresie programowania i realizacji działań.

Celem utworzenia tego instrumentu polityki spójności jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych zasobów i rozwiązywanie problemów, które dotyczą Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszystkie realizowane projekty muszą stanowić powiązane ze sobą zadania jakie zostały sformułowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, przyjętej przez wszystkie gminy biorące udział w projekcie. Przykładem takiego działania jest budowa sieci ścieżek rowerowych, prawie we wszystkich gminach ZIT WOF.

Warto dodać, że wykorzystanie ZIT na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego daje dużą efektywność działań, ponieważ większa ilość ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii przekłada się na zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do Warszawy oraz na poprawę jakości powietrza na obszarze gmin współpracujących w ramach ZIT WOF.

Więcej:

Strona internetowa ZIT WOF

Strategia ZIT WOFProjekty ZIT w Piastowie:

Budowa Parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice. Pruszków liderem konsorcjum, Piastów partnerem. Projekt z zakresu budowy parkingu P&R przy ul. J. Hallera w Piastowie oraz wiaty do ładowania rowerów elektrycznych. Projekt zakończony, w okresie trwałości.

Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt z zakresu  budowy ścieżek rowerowych w ciągu następujących ulic: al. Tysiąclecia, Gen. L. Okulickiego, Tuwima, Warszawskiej i al. Wojska Polskiego. Projekt zakończony, w okresie trwałości.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). Warszawa liderem konsorcjum, Piastów jednym z 25 partnerów. Miasto Piastów uczestniczy w komponencie projektu pn. „E-środowisko”, który wdrażany będzie w 2021 r. Komponent „E-środowisko” zakłada instalację dwóch czujników pomiaru jakości powietrza, z których jeden będzie zamontowany przy Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Żbikowskiej i Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Krakowskiej.

Szkoła podstawowa startem do kariery. Projekt zakłada podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych oraz wsparcie uczniów i uczennic klas 7 i 8 z czterech szkół podstawowych Piastowa poprzez doradztwo zawodowe w formie zajęć indywidualnych i warsztatowych, wyjazdów edukacyjnych do pracodawców oraz ogólnodostępnych wydarzeń festiwalowych.

Centrum przesiadkowe w Piastowie. Projekt zakłada budowę parkingów typu P&R przy w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP w Piastowie, tj. przy ul. Dworcowej oraz przy ul. Poniatowskiego, budowę schodów i wind, które umożliwią połączenie peronów z wiaduktem, montaż wiat dla rowerów, punktów ładowania rowerów elektrycznych i pojazdów elektrycznych, zagospodarowanie małą architekturą oraz nasadzenia zielenią.


 Powrót