A Wersja graficzna
A- A A+

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne WOF

Miasto Piastów 21 lutego 2014 roku zawarło z 40 gminami porozumienie o współpracy w ramach ZIT WOF, a 8 grudnia 2015 roku porozumienie partnerskie z Miastem Stołecznym Warszawa, które jest liderem tegoż partnerstwa. Celem współpracy jest realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Takie partnerstwo Miasta Piastów daje szansę na udział w licznych naborach konkursowych na dofinansowanie projektów takich jak np. budowa ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i Jedź”, a także uczestnictwo w partnerskich projektach przygotowywanych do wdrożenia w trybie pozakonkursowym. W naborach pozakonkursowych mogą uczestniczyć tylko gminy z obszaru ZIT WOF. W każdej z gmin wyznaczony jest koordynator ZIT WOF, który reprezentuje gminę na spotkaniach wdrożeniowych oraz forach konsultacyjnych. Burmistrzowie i wójtowie z obszaru gmin ZIT WOF uczestniczą w posiedzeniach komitetu sterującego ZIT WOF. Wszelkie decyzje o charakterze strategicznym podejmowane są w formie uchwał. W ostatnich miesiącach 2018 roku i w 2019 roku planowane są międzygminne spotkania konsultacyjne i warsztaty dotyczące diagnozy potrzeb pod kątem przygotowania się gmin do kolejnej perspektywy funduszy unijnych.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, instytucja pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłosiła już sześć naborów konkursowych na kwotę 71,91 mln euro, czyli ok. 306 mln zł.Blisko 300 mln zł przeznaczonych zostanie na tzw. mobilność miejską, czyli ścieżki rowerowe i parkingi dla osób, które będą się chciały przesiąść do komunikacji miejskiej. To ważna chwila z dwóch względów. Po pierwsze, nigdy nie mieliśmy możliwości, żeby sami jako gminy zaproponować to, na co chcielibyśmy, żeby środki unijne zostały przeznaczone. Po drugie, to pierwszy raz w historii, kiedy to Warszawie wraz z sąsiednimi gminami udało się wypracować wspólną strategię. Wykorzystanie ZIT na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego daje dużą efektywność działań, ponieważ większa ilość ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii przekłada się na zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do Warszawy oraz na poprawę jakości powietrza na obszarze gmin współpracujących w ramach ZIT WOF.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument współpracy gmin przyczyniający się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację projektów często obejmujących obszar wykraczający poza obszar jednej gminy. Ma to rozwinąć zdolność gmin do współpracy w realizacji projektów infrastrukturalnych i społecznych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są narzędziem europejskiej polityki spójności, umożliwiają one realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zwłaszcza z Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetów gmin i budżetu Skarbu Państwa. Instrument ten pozwala na pogłębienie integracji, wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym, a także wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej w zakresie programowania i realizacji działań.

Podsumowując, celem utworzenia tego instrumentu polityki spójności jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych zasobów i rozwiązywanie problemów, które dotyczą Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wszystkie realizowane projekty muszą stanowić powiązane ze sobą zadania jakie zostały sformułowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, przyjętej przez wszystkie gminy biorące udział w projekcie. Przykładem takiego działania jest budowa sieci ścieżek rowerowych, prawie we wszystkich gminach ZIT WOF.

Więcej:

Strona internetowa ZIT WOF

Strategia ZIT WOFProjekty ZIT realizowane w Piastowie:

Budowa Parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice. Pruszków liderem konsorcjum, Piastów partnerem. Projekt dotyczy budowy parkingu P&R przy ul. J. Hallera w Piastowie oraz wiaty do ładowania rowerów elektrycznych.

Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt zakłada budowę ścieżek rowerowych w ciągu następujących ulic: al. Tysiąclecia, Gen. L. Okulickiego, Tuwima, Warszawskiej i al. Wojska Polskiego.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). Warszawa liderem konsorcjum, Piastów jednym z 25 partnerów. Uczestniczymy w komponencie projektu pn. E-środowisko, który wdrażany będzie w 2021 r.


Opracowanie:

Agnieszka Tomaszewska-Kula

Krzysztof Roszkowski


 Powrót