Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

PISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKICH KSIĄG

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

1. Oryginał aktu stanu cywilnego (odpis zupełny), który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Ze względu na specyfikę rejestracji stanu cywilnego w poszczególnych państwach, wskazana jest wcześniejsza konsultacja. Niezbędne mogą się okazać dodatkowe dokumenty oraz konieczność złożenia oświadczeń przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

DOKUMENTY DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

OPŁATY:

50 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Piastowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy lub osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.


PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2015.783 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 z późn. zm.).

DRUKI DO POBRANIA:

13.1. Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

13.1. Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

13.1. Wniosek o transkrypcję aktu zgonu Powrót