Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO AKTU STANU CYWILNEGO LUB ZAŚWIADCZENIA

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego w Piastowie
Godziny pracy Urząd Stanu Cywilnego:
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

OPŁATY:
a. 22 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony,
b. 33 zł – opłata skarbowa za odpis zupełny,
c. 24 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
d. 26 zł – opłata skarbowa za inne zaświadczenia.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 10 dni roboczych.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Piastowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

UWAGI:
1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2015.783 z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267 z późn.zm).


Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym


Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych


AKT STANU CYWILNEGO - WNIOSKOWANIE ONLINE

21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.

Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC.  Wszystkie informacje dotyczące elektronicznego składania wniosku i pobrania odpisu aktu stanu cywilnego znajdują się na rządowej stronie - www.gov.pl .
 Powrót