Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO LUB CUDZOZIEMCA ZAMIESZKAŁEGO W POLSCE NIE MAJĄCEGO OBYWATELSTWA ŻADNEGO PAŃSTWA

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza:
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
3. Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00

OPŁATY:
38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez zbędnej zwłoki.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

UWAGI:
1. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy, konsul Rzeczypospolitej Polskiej
2. Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
2014.1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015.783 z póź.zm.).

Formularze do pobrania:

8.1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa


 Powrót