NewCity Piastów - co nowego w pracach nad projektem?

Na potrzeby komunikacji z mieszkańcami w sprawie prac nad projektem „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” utworzyliśmy konto e-mail: newcity@piastow.pl. Zachęcamy Państwa do przesyłania na nie swoich uwag i pomysłów. W szczególności zależy nam na informacjach dotyczących zakresu usług społecznych, które odpowiadałyby potrzebom różnych grup mieszkańców. Mogą tu Państwo również przesłać swoje komentarze odnośnie wyników badania ankietowego.

Elektroniczna skrzynka pocztowa newcity@piastow.pl jest dodatkową formą udziału mieszkańców w tworzeniu założeń projektu „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” i planów rozwojowych miasta. Zapraszamy Państwa do współpracy z nami za pośrednictwem tej formy komunikacji. Aby zachęcić Państwa do kontaktu proponujemy na wstępie, aby wypowiedzieli się Państwo na temat tego, który z wymiarów rozwoju miasta jest dla Państwa najważniejszy: gospodarczy, społeczny czy środowiskowy i dlaczego?

Dla przypomnienia „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” to koncepcja projektu, skierowanego do II etapu naboru w Programie „Rozwój Lokalny”. Projekt zakłada poprawę dostępności architektonicznej infrastruktury użyteczności publicznej oraz bogatą ofertę usług społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które w tej infrastrukturze będzie można realizować. Główną ideą projektu jest bowiem poprawa jakości i warunków pełnienia funkcji miejskich w miejscu ich koncentracji oraz nadanie im nowoczesnego, wysokiego poziomu w zakresie organizacji i formy. Planowany obszar realizacji projektu zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Krakowską - Kujawską - P. Wysockiego - Al. J. Piłsudskiego – Bohaterów Wolności  - gen. L. Okulickiego - M. Reja - E. Orzeszkowej - C. Godebskiego – Dworcową - Z. Gęsickiego i znajduje się w ścisłym centrum Piastowa.

Obecnie powołane przez Burmistrza zespoły, w tym roboczy i specjalistów, przy wsparciu szkoleniowym, doradczym oraz metodycznym ze strony Związku Miast Polskich, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pracują nad diagnozą słabych i mocnych stron Piastowa. Identyfikują również szanse i zagrożenia dla rozwoju miasta w kilku obszarach, w tym społecznym, gospodarczym, środowiskowym i wdrażania standardów dostępności (obowiązkowe obszary), a także przestrzennym, finansowania rozwoju i inteligentnego zarządzania miastem.

Po zakończeniu etapu diagnozy, formułowane będą cele rozwojowe miasta bazujące na wysoko ocenionej na I etapie naboru wstępnej koncepcji projektu. Opracowane zostaną również plany rozwojowe oraz wybrane działania, które mają największą szansę na otrzymanie dofinansowania. A przypomnijmy, że dofinansowanie w wysokości maks. 10 mln euro (100% kosztów kwalifikowalnych) mogą otrzymać tylko wielowymiarowe, modelowe i wielotematyczne projekty prorozwojowe, które będzie można wdrożyć w innych miastach.

Harmonogram prac nad projektem „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” przewiduje także współpracę z przedstawicielami różnych grup mieszkańców. Naszym partnerem w tych działaniach jest doświadczona w partycypacji Fundacja Pole Dialogu. O wynikach tej współpracy będziemy Państwa informować.

Zespół „NewCity”


 Powrót