Piastów w II etapie naboru w ramach programu „Rozwój Lokalny”

Miasto Piastów znalazło się w elitarnej grupie 54 miast, które zostały zakwalifikowane do II etapu naboru wniosków projektowych w ramach programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Funduszy Norweskich. W konkursie udział wzięło 213 miast. Ostatecznie, po zakończeniu II etapu naboru, dofinansowanie otrzyma tylko 15 miast! Do dofinansowania wybrane zostaną jedynie wielotematyczne, zintegrowane i modelowe projekty prorozwojowe, które można będzie odtworzyć w innych miastach.

Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w drugiej połowie 2020 roku. Jednak zanim to się stanie, od stycznia do lipca br., zespół ekspertów powołany w ramach Urzędu Miejskiego w Piastowie, we współpracy z jednostkami miasta, doradcami ze Związku Miast Polskich i w konsultacji z przedstawicielami mieszkańców, zaktualizuje diagnozę lokalnych potrzeb, opracuje dwa strategiczne dokumenty tj. Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego, dokona wyboru międzysektorowych partnerów do współpracy, opracuje budżet i wniosek projektowy.

To ogromna praca do wykonania pod presją czasu. W taki sam sposób pracują pozostałe miasta uczestniczące w naborze. A jest o co walczyć. Najlepsze projekty mogą otrzymać od 3 do 10 mln euro, z których nie więcej niż 60% można przeznaczyć na infrastrukturę. Projekty finansowane z programu „Rozwój Lokalny” w 100% finansowane będą ze środków zewnętrznych, nie wymagają więc wkładu własnego. Ich realizacja powinna zakończyć się nie później niż w kwietniu 2024 r.

Wniosek projektowy Piastowa pn. „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”, dzięki któremu znaleźliśmy się w II etapie naboru, odpowiada na bieżące wyzwania rozwojowe oraz wykorzystuje potencjał drzemiący w naszym mieście. Zakłada nie tylko poprawę dostępności architektonicznej infrastruktury użyteczności publicznej, ale też przewiduje bogatą ofertę usług społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które w tej infrastrukturze będzie można realizować. Główną ideą projektu jest bowiem poprawa jakości i warunków pełnienia funkcji miejskich w miejscu ich koncentracji oraz nadanie im nowoczesnego, wysokiego poziomu w zakresie organizacji i formy.

Czym jest program „Rozwój Lokalny”? To program, który ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu oraz wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Projekty, które ostatecznie zostaną skierowane do dofinansowania muszą zakładać strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu), polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekty te będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.

Przed Piastowem ogromna szansa na rozwój. Będziemy walczyć o te środki. Władze miasta i piastowscy urzędnicy już przystąpili do wytężonej pracy w tym zakresie oraz dołożą wszelkich starań, by nasz projekt został oceniony jak najwyżej.

Więcej informacji o programie „Rozwój Lokalny”, w tym regulamin naboru i lista miast, które znalazły się w II etapie naboru na stronie: www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-wnioskow/


Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego TEL-KAB:
 Powrót