A Wersja graficzna
A- A A+

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy

Ustalenie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy,

przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolnej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie rekompensujące za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, z zastrzeżeniem, że kwota dziennego świadczenia nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Świadczenie rekompensujące wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wymagane dokumenty:
Wniosek żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego wraz z załącznikami tj.:
- zaświadczenie o okresie i ilości dni odbytych przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych, wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza albo po dniu jego zwolnienia.

W zaświadczeniu podaje się: stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych.
- zaświadczenie o kwocie utraconego dziennego odpowiednio wynagrodzenia lub dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolnej.
Zaświadczenie wydaje odpowiednio:

naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służbowym,
burmistrz-w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Uwaga: wniosek uprawnionego żołnierza o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego winien zostać złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
ustawa z dnia 14 czerwca 1060r. kodeks postępowania administracyjnego;
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Miejski, 05-820 Piastów, ul. 11 Listopada 2, Kancelaria

Termin załatwiania sprawy:
do 7 dni od złożenia wniosku

Forma załatwiania sprawy:
Decyzja administracyjna burmistrza właściwego zw względu na miejsce stałego pobytu lub zamieszkania żołnierza albo jego pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie można wnieść do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

- Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (urząd Skarbowy}

- Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika ze stosunku pracy lub stosunku służbowego w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi zakład pracy)

- WNIOSEK ŻOŁNIERZA REZERWY O USTALENIE I WYPŁATĘ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO


 Powrót