Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8,  klatka A, I p., na tablicy ogłoszeń w terminie 21.09.2023r. – 12.10.2023 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Plik do pobrania: Zarządzenie

 

Burmistrz Miasta Piastowa przedłużył termin składania wniosków...

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 14 września br w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piastowa – Burmistrz Miasta Piastowa podjął decyzję o przedłużeniu terminu przewidzianego na składanie przedmiotowych wniosków do dnia 6 października 2023 roku.Wnioski o dotację – zaadresowane do Burmistrza Miasta Piastowa – należy składać na druku stanowiącym załącznik do przedmiotowej Uchwały ( wzór druku w załączeniu)w Kancelarii Urzędu Miejskiego ul. 11 Listopada 2. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski Wzór wniosku

 

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi 2023

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15 września 2023 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2024 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Wnioski i uwagi do projektu „Rocznego programu współpracy w 2024 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3...

 

Październik Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi - badania...

W Miesiącu Profilaktyki Raka Piersi zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED: Piastów  – 16 października w godzinach od 11.00 do 17.00 przy markecie Kaufland, ul. Warszawska 3 Brwinów – 23 października w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Urzędzie Gminy, ul. Grodziska 12 W bezpłatnym badaniu w ramach programu NFZ mogą wziąć udział Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków: •   nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy •   lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2)...

 

I Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej w...

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza, w dniu 22 listopada 2023r., o godzinie 10:00, w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie, pok. nr 7, w budynku MOSiR przy ul. Al. Tysiąclecia 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. nr 463 (nr. hip. 30) z obrębu 05, o pow. 0,0561ha, położonej w Piastowie przy ul. Sosnowej 12

 

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór wniosków o...

Działając na podstawie Uchwały Nr LXIX/469/2023 Rady Miejskiej W Piastowie z dnia 12 września 2023 roku – Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piastowa. Wnioski o przedmiotową dotację – zaadresowane do Burmistrza Miasta Piastowa – należy składać na druku stanowiącym załącznik do przedmiotowej Uchwały ( wzór druku w załączeniu)w terminie do dnia 20 września 2023 roku w Kancelarii Urzędu Miejskiego ul. 11 Listopada 2. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski

 

„Trenuj z wojskiem”

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych w całej Polsce wraca z pełną mocą. Przez cały wrzesień i niemal cały październik bramy jednostek wojskowych będą otwarte  na Wszystkich, którzy wyrażą chęć podjęcia wyzwania, jakim jest przeżycie z żołnierzami wspólnego dnia szkolenia.

 

 Powrót