Obwieszczenie - dot. planu zagospodarowania przestrzennego części...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „W. Witosa-Południe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzonego na podstawie uchwały Nr XXXVII/247/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „W. Witosa-południe”, oraz Uchwałą nr XLII/274/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 września 2021 r. zmieniającą Uchwałę nr XXXVIII/247/2021 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „W. Witosa - południe”.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę...

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8,  klatka A, I p., na tablicy ogłoszeń  w terminie 29.11.2022 r. – 20.12.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Prognozowane opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie, informuje o możliwym wystąpieniu opadów śniegu w naszym rejonie.

 

 Powrót