A Wersja graficzna
A- A A+

Strategia Rozwoju Elektromobilności

Burmistrz Miasta Piastowe zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastów na lata 2019-2035”.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZ MIASTA PIASTOWA


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081) Burmistrz Miasta Piastowe zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.

,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastów na lata 2019-2035”.

Z treścią dokumentu zapoznać można się:

  • - w Urzędzie Miejskim w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów
  • - na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.piastow.pl


Uwagi i wnioski do projektu ww. dokumentu można składać w dniach 19.11.2019 r. – 9.12.2019 r.:

  • - drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres konsultacje@piastow.pl;
  • - pocztą w formie pisemnej na adres korespondencyjny:

Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów;

Termin złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. ,,Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastów na lata 2019-2035”." upływa w dniu 9.12.2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Przedsięwzięcie pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastów na lata 2019-2035” sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. 


Do pobrania:
- Obwieszenie Burmistrza Miasta Piastowa_strategia elektromobilności
- Załącznik Raport z konsultacji społecznych
- Załącznik Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastowa na lata 2019-2035


 Powrót