Zgłoszenie zgonu

ZGŁOSZENIE ZGONU

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

1.Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.

2.Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca). Książeczka wojskowa zmarłego

DO WGLĄDU:

Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Piastowie ul. 11 Listopada8
parter pokój nr 2 Klatka B

tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:

Urząd Stanu Cywilnego

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :

Poniedziałek 9:00-18:00
Wtorek, środa, czwartek 8:00-16:00

Piątek 8:00-15:00

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Piastowieprzysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

1.Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

2.Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

3.Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

a.małżonek lub dzieci zmarłego,

b.najbliżsi krewni lub powinowaci,

c.pełnomocnik rodziny.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
    2014.1741 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015.783 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.


 Powrót