Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
2. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
3. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
a. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
b. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

DO WGLĄDU:
Dokumenty tożsamości narzeczonych

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

WYMAGANE OPŁATY:
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy
Bank Pekao SA
Miasta Piastowa nr 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

TERMIN ODPOWIEDZI:
Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych względów termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

UWAGI:
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

INFORMACJE DODATKOWE:
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza w czasie ślubu.
Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014.1741 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2015.783 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t.Dz.U.2015.584),
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U.2015.388)


 Powrót