Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
2. Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej wpłaconej na konto urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce ślubu.

DO WGLĄDU:
Dokumenty tożsamości narzeczonych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

OPŁATY:
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa. Jeżeli ślub odbędzie się w granicach administracyjnych Piastowa, wpłaty dokonuje się na konto bankowe

SPOSÓB I MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW:

Zaświadczenie – osobiście
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

- odpisy aktu małżeństwa - osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, po przekazaniu przez duchownego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa.


Jeżeli ślub odbył się w Piastowie, odpisy aktu małżeństwa odbiera się w:
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

TERMIN ZŁOŻENIA:
Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

TERMIN ODPOWIEDZI:
W tym samym dniu wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

UWAGI:
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
3. Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

INFORMACJE DODATKOWE:
Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zapewnienie można złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem. 

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia do polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014.1741 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2015.783 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. -kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t.Dz.U.2015.584),
4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz.U.2015.388)


 Powrót