Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

DO WGLĄDU:
Dokumenty tożsamości wnioskodawców.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:
Urząd Stanu Cywilnego w Piastowie ul. 11 Listopada 8
parter pokój nr 2 Klatka B

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CWYILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00
Wtorek, środa, czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-15:00

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego

OPŁATY:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

UWAGI:
Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
2014.1741).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U.2015.583 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2015.783 z późn. zm.).

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.pdf

 Powrót