A Wersja graficzna
A- A A+

Rejestracja rozwodu orzeczonego w Unii Europejskiej

REJESTRACJA ROZWODU ORZECZONEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wyrok z klauzulą prawomocności,
2. Świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE ( w większości przypadków sąd orzekający rozwód) na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
3. W przypadku orzeczenia zaocznego - dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone stronie, która się nie stawiła lub dokument stwierdzający, że pozwany zaakceptował orzeczenie w sposób nie budzący wątpliwości,
4. Tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości

SPOSÓB i MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Osobiście lub osoba upoważniona
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

WYMAGANE OPŁATY:
Opłata skarbowa od sporządzenia wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia wynosi 11 zł.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu lub w kasie Urzędu Miasta Piastowa ul.11 listopada 2

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 tygodnia. 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

INFORMACJE DODATKOWE:
Rejestracja rozwodu, a także separacji i unieważnienia małżeństwa, następuje poprzez naniesienie wzmianki w akcie małżeństwa. Jej wpisanie może nastąpić, jeżeli orzeczenie podlega uznaniu na obszarze Polski. Na podstawie Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej uznaniu podlegają orzeczenia o rozwodzie, separacji i unieważnieniu małżeństwa wydane w państwach Unii Europejskiej poza Danią, w postępowaniach wszczętych po 1 maja 2014 r.
Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. UE.L.03.338.1 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U.2015.783 z późn. zm.).

Formularze do pobrania:

Wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej rozwodu orzeczonego w UE.pdf

 Powrót