Rejestracja orzeczenia sądu zagranicznego na podstawie kodeksu postępowania cywilnego

REJESTRACJA ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO NA PODSTAWIE KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Orzeczenie sądu zagranicznego,
2. Dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że klauzula prawomocności jest zamieszczona w orzeczeniu,
3. Dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone pozwanemu, w przypadku, gdy nie wdał się on w spór co do istoty sprawy (wyrok zaoczny),
4. Tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy

SPOSÓB i MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Osobiście lub osoba upoważniona
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

WYMAGANE OPŁATY:
Opłata skarbowa od sporządzenia wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia wynosi 11 zł.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 tygodnia, jeśli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak

INFORMACJE DODATKOWE:
Rejestracja orzeczenia następuje poprzez naniesienie wzmianki w akcie stanu cywilnego, np. o rozwodzie, separacji, zaprzeczeniu lub ustaleniu ojcostwa. Wpisanie jej na podstawie orzeczenia zagranicznego może nastąpić, jeżeli orzeczenie to podlega uznaniu na obszarze Polski.

Uznanie zagranicznego orzeczenia z mocy prawa następuje:
- na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, które w sprawach stanu cywilnego dotyczy orzeczeń o rozwodzie, separacji i unieważnieniu małżeństwa pochodzących z państw Unii Europejskiej poza Danią, wydanych w postępowaniach wszczętych po 1 maja 2004 r. (patrz karta informacyjna: Rejestracja rozwodu orzeczonego w Unii Europejskiej),
- na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą orzeczeń w sprawach cywilnych pochodzących ze wszystkich państw świata (z wyjątkiem orzeczeń, o których mowa wyżej i orzeczeń, których uznawanie następuje na podstawie zawartych przez Polskę umów dwustronnych), wydanych 1 lipca 2009 r. lub później, czyli po wejściu w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571),
- na podstawie zawartych przez Polskę umów dwustronnych.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
- nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
- zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
- pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
- strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony,
- sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,
- jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami,
- uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

W przypadku, gdy strona postępowania przeczy autentyczności dokumentu, dokument powinien być uwierzytelniony przez polskiego konsula.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu. Wniosek rozpoznaje sąd okręgowy, który byłby miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozstrzygniętej orzeczeniem sądu państwa obcego lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku tej podstawy - Sąd Okręgowy w Warszawie.

W stosunku do orzeczeń podlegających uznaniu na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, ale wydanych przed dniem 1 lipca 2009 r., stosuje się przepisy Kodeksu wg stanu sprzed tej daty, to znaczy, że ich skuteczność na obszarze Polski zależy od wyniku postępowania sądowego o uznanie orzeczenia, wszczynanego na wniosek zainteresowanej osoby. Do wpisania wzmianki w akcie stanu cywilnego na podstawie takiego orzeczenia niezbędne jest złożenie zarówno orzeczenia zagranicznego, jak i prawomocnego postanowienia polskiego sądu okręgowego o uznaniu tego orzeczenia.

Za urzędowe tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych uważa się tłumaczenie dokonane przez:
- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego (EOG),
- konsula.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U2014.101 z późn. zm.)
2. Ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz.1741 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t.Dz. U.2015.783 z późn. zm.).

Formularze do pobrania:

Wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej na podstawie kpc.pdf

 Powrót