Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W PIASTOWIE:
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

WYMAGANE OPŁATY:
11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:
3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Piastowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2015.783 z późn. zm.).

Formularze do pobrania:

Wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o poworocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.pdf

 Powrót