Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

DO WGLĄDU:
Dokumenty tożsamości rodziców.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

OPŁATY:
11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu
(Bank BPH S.A. Gdańsk Oddział w Pruszkowie):
IBAN: 77 1060 0076 0000 3210 0023 5189
lub w kasie Urzędu Miasta Piastowa ul.11 listopada 2

TERMIN ODPOWIEDZI:
Niezwłocznie. 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Piastowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1. Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka.
2. Ustawodawca zezwala tylko na jednokrotne skorzystanie z możliwości złożenia oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o zmianie imienia lub imion dziecka, bowiem zmianie podlega tylko imię, które zostało wpisane do aktu w chwili jego sporządzenia. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia zmiana imion dziecka może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.
3. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2015.583 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015.388).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2015.783 z późn. zm.).


 Powrót