A Wersja graficzna
A- A A+

Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

ODTWORZENIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:
a. podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,
b. dowód potwierdzający zdarzenie
c. inne dowody - dokumenty urzędowe,
do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

DO WGLĄDU:
Dokument tożsamości wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

OPŁATY:
39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu lub w kasie Urzędu Miasta Piastowa ul.11 listopada 2

TERMIN ODPOWIEDZI:
1. Do 1 miesiąca.
2. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Piastowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1. Podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego są dokumenty potwierdzające sporządzenie aktu za granicą. Dokumenty zagraniczne należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
2. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
3. Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015.783).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013.267).

Formularze do pobrania:

14.1.Z. Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia

14.2.Z. Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa

14.3.Z. Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu


 Powrót