URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

ul. 11 Listopada 8
klatka A: piętro I, pok. 5
tel. 22 77 05 260
architektura@piastow.pl


WYKAZ WNIOSKÓW DO POBRANIA:

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- opłata za wypis formatu A-4 - do 5 stron 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł

- opłata za wyrys formatu A-4 - 20,00 zł. oraz za każdą następną rozpoczętą A4 - 20 zł, nie więcej niż 200 zł.

2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- opłata za wypis formatu A-4 - do 5 stron 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł

- opłata za wyrys formatu A-4 - 20,00 zł. oraz za każdą następną rozpoczętą A4 - 20 zł, nie więcej niż 200 zł.

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – opłata 17 zł

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – opłata 17 zł

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – opłata 17 zł

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – opłata 17 zł

7. Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Piastowie

8. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - opłata 598 zł – (zwolnione z opłaty na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy)

9. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – opłata 598 zł (zwolnione z opłaty na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy)

10. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu - opłata 56 zł


 Powrót