Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w przypadku:

- prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych,
- włączenie pasa drogowego lub jego części do placu budowy prowadzonej poza pasem drogowym,
- wydzielenia części pasa drogowego do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
- umieszczania reklam w pasie drogowym,
- innych działań, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego.

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz wniosku na zajęcie pasa drogowego,
- kopia mapy geodezyjnej z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - doc

Wniosek o zajęcie pasa drogowego - pdf

Opłaty
Uchwała nr XXVI/156/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 6698 z dnia 16 czerwca 2020 r z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. Nr 1

Termin i sposób załatwienia sprawy
Wniosek należy złożyć na miesiąc przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1693 z późn. zm.), Uchwała nr XXVI/156/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. Urz. Woj. Mazow. poz. 6698 z dnia 16 czerwca 2020 r z późn. zm.)

Inne informacje

Powierzchnia przewidziana do zajęcia winna obejmować cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkład urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą pod sprzęt.


 Powrót