Zmiana sposobu obsługi interesantów MOPS

ZARZĄDZENIE 11 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie z dnia 16 marca 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 506 z późn.zm. ) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 374), zarządzam co następuje:

§1


W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie (zwanego dalej "Urzędem"), od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 20 marca 2020 roku, ulega zmianie sposób obsługi interesantów w budynkach Urzędu , w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu.

§2

 Obsługa interesantów zostanie ograniczona i będzie się odbywała jedynie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu tematu sprawy  i ustaleniu, czy wizyta jest niezbędna.

§3

1. Zaleca się ograniczenie osobistego zgłaszania się do Urzędu.
2. W sprawach pilnych możliwy jest :
a/ kontakt telefoniczny,
b/ korzystanie z ePUAP,
c/ korespondencja mailowa,
d/ korzystanie z formularzy.

§4

Numery telefonów do Kancelarii Urzędu i poszczególnych Wydziałów, adresy mailowe oraz numery kont bankowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.mops.piastow.pl, oraz drzwiach wejściowych do Urzędu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązywania od dnia 16 marca 2020 r.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie
Katarzyna Stencka-Olaszek


DANE KONTAKTOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASTOWIE

ul. Lwowska 8


Kierownik MOPS, Z-ca Kierownika 509 454 933

Dział Pomocy Środowiskowej

733 888 442

509 440 184
530 714 319

Dział Dodatków Mieszkaniowych

509 441 154

Dział Świadczeń

733 888 442
509 440 184
530 714 319

Zasiłki Stałe

535 962 505

Karta Dużej Rodziny

509 454 933


Al. Tysiąclecia 2

Dział Księgowości

509 440 842

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

533 373 710
509 454 910

Dział Usług Opiekuńczych,

535 103 505

Polityka Senioralna

22 299 71 91

Rejestr Niepublicznych Żłobków i Przedszkoli

22 299 71 91

Dział Porad Prawnych

22 299 71 91

W przypadku wywołania poczty głosowej i braku możliwości nagrania prosimy o ponowne wybranie numeru.
 Powrót