Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXVIII i XXXIX sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” za 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji dochodowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy Prawo wodne, polegające na wyznaczeniu aglomeracji Pruszków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i zasady przyznawania dodatków, oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których miasto Piastów jest organem prowadzącym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Programu „Budownictwo energooszczędne PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa. ( W PRZYGOTOWANIU)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata
2021-2041.( W PRZYGOTOWANIU)
11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piastowa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. ( W PRZYGOTOWANIU).
14.Raport o stanie Miasta Piastowa za 2020 rok.
a) przedstawienie Raportu,
b) debata nad Raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa wotum zaufania.
15.Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piastowa i sprawozdania finansowego miasta za 2020 rok:
a) przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok,
b) przedstawienie Sprawozdania finansowego miasta za 2020 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piastowa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok,
d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2020 rok,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dla Burmistrza Miasta Piastowa,
g) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Piastowie, Klubów Radnych oraz radnych,
h) dyskusja.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Piastowa za 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium za 2020 rok.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 22.06.2021 r.


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xxxix-sesja-rady-miejskiej-...


 Powrót