Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez nową radną.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
6. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXI i XXXII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
7. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2019/2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowana lata 2020-2041. (PROJEKT UCHWAŁY W TRAKCIE OPRACOWYWANIA)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok.
(PROJEKT UCHWAŁY W TRAKCIE OPRACOWYWANIA)
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie tych zawodników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy w 2021 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14. Przyjęcie stanowiska w sprawie podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.
(Projekt uchwały w opracowywaniu).
15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekty uchwał dostępne na stronie: https://bip.piastow.pl/xxxii-sesja-rady-miejskiej-...


 Powrót