Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXVI i XXVII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok 

5. Raport o stanie Miasta Piastowa za 2019 rok.

a) przedstawienie Raportu,

b) debata nad Raportem,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piastowa i sprawozdania finansowego miasta za 2019 rok:

a) przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok,

b) przedstawienie Sprawozdania finansowego miasta za 2019 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piastowa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok,

d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta
za 2019 rok,

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa,

f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dla Burmistrza Miasta Piastowa,

g) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Piastowie, Klubów Radnych oraz radnych,

h) dyskusja.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Piastowa za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium
za 2019 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


Projekty uchwał na stronie: https://bip.piastow.pl/xxvii-sesja-rady-miejskiej-...


 Powrót