Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 09 Kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:


1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXIII i XXIV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Punktu Interwencji Kryzysowej - Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego działającego na terenie miasta Piastowa za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2020-2041.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
11. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty , o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Piastów, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2020.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
16. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 02.04.2020 r.


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/lista/kadencja-2018-2023-5


 Powrót