Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w trybie ON-LINE rozpocznie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.  

         
Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLVI i XLVII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2022 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Pruszkowa.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/303/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego.
11.    Podjęcie uchwały  w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „L. Lisa Kuli”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy miasta Piastów na zadanie „STOP SMOG” polegającego na wymianie pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, pompę ciepła lub piec elektryczny.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piastowa”.  
15.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Piastów
17.    Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Piastów.
18.    Przedstawienie sprawozdania z prac Rady Miejskiej w Piastowie za 2021 rok.
19.    Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Piastowie na 2022 rok.
20.    Interpelacje i zapytania radnych.
21.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
22.    Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xlvii-sesja-rady-miejskiej-...

Piastów, 18.01.2022 r.


 Powrót