Zarządzenie dot. pracy Urzędu Miasta

ZARZĄDZENIE Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Piastowie.

Na podstawie art. 33 ust.3ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 506 z późn.zm. ) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 374), zarządzam co następuje:§1

W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie (zwanego dalej "Urzędem"), od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 20 marca 2020 roku, ulega zmianie sposób obsługi interesantów w budynkach Urzędu , w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu.

§2

1. Kasa Urzędu będzie nieczynna. Wszystkie zobowiązania finansowe można regulować terminowo poprzez bankowość elektroniczną.

2. Obsługa interesantów zostanie ograniczona i będzie się odbywała jedynie w Kancelarii Urzędu ( budynek przy ul. 11 Listopada 2) po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu tematu sprawy w Kancelarii Urzędu i ustaleniu, czy wizyta jest niezbędna.

3. W Urzędzie Stanu Cywilnego ( budynekprzy ul. 11 Listopada 8) przyjmowani będą tylko interesanci w sprawie sporządzania aktów zgonu. Inne sprawy – po telefonicznym uzgodnieniu z USC.

4. Pozostała część budynków Urzędu nie będzie dostępna dla interesantów.

§3

1. Zaleca się ograniczenie osobistego zgłaszania się do Urzędu.

2. W sprawach pilnych możliwy jest :

a/ kontakt telefoniczny,
b/ korzystanie z ePUAP,
c/ korespondencja mailowa,
d/ korzystanie z formularzy.

§4

Numery telefonów do Kancelarii Urzędu i poszczególnych Wydziałów, adresy mailowe oraz numery kont bankowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.piastow.pl/kontakt/adresy-i-telefony, tablicy informacyjnej Urzędu oraz drzwiach wejściowych do Urzędu.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Piastowa.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązywania od dnia 16 marca 2020 r.


Burmistrz Miasta Piastowa

Grzegorz Szuplewski
INFORMACJA

(wyciąg ze strony internetowej Miasta Piastowa)

- należności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa  nr 11 1240 5497 1111 0010 7489 6700; jednocześnie informuje, iż o indywidualnych rachunkach bankowych, podatnicy zostaną zawiadomieni w decyzjach wymiarowych na rok 2020;

- należności z tytułu podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntu, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za koncesję, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i innych opłat należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta Piastowa nr 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na  indywidualne numery rachunków bankowych, o których podatnicy zostali poinformowani w grudniu 2017 roku.

Konto bankowe (Bank PKO SA Lublin, Oddział w Pruszkowie): 

IBAN: 13 1240 5497 1111 0010 7489 3754

Miasto Piastów NIP: 534-22-83-759WYKAZ TELEFONICZNY


WYDZIAŁ FINANSOWY

tel.
22 770 52 21 

podatek od nieruchomości   

tel. 22 770 52 23 

podatek transportow

tel. 22 770 52 26

podatek od dzierżaw

tel. 22 770 52 22

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym

tel. 22 770 52 26

SPRAWY OBYWATELSKIE

(dowody osobiste, obowiązek meldunkowy)

tel. 22 770 52 80

URZĄD STANU CYWILNEGO

tel. 22 770 52 75

WYDZIAŁ INWESTYCJI

tel. 22 770 52 70

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

tel. 22 770 52 60

GEODEZJA I GOSPODARKA GRUNTAMI      

tel. 22 770 52 50  

WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA

tel. 22 770 52 42

lokale mieszkaniowe

tel. 22 770 52 40

infrastruktura miejska

tel. 22 770 52 42

działalność gospodarcza

tel. 22 770 52 44

ochrona środowiska

tel. 22 770 52 46

odpady

tel. 22 770 52 43

Awarie oświetlenia  
Poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Piastowie awarie oświetlenia można bezpośrednio zgłaszać do konserwatora oświetlenia – Firma Elektryczna Usługi Elektryczne Adam Adamski.

Całodobowy nr telefonu: 698 088 755
                                                 


PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

tel. 22 770 52 15

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

tel. 22 770 52 36

OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

tel. 22 770 52 19 Powrót