Zaproszenie na XVII sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2016 roku (wtorek) w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum
2. Przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XVI i XVII sesją Rady Miejskiej.
6. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji gminnych programów profilaktyki w 2015 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Punktu Interwencji Kryzysowej - Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego działającego na  terenie miasta Piastowa za rok 2015.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Piastowa na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2016-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie opłaty targowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piastowa na lata 2016 – 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów.
15. Przedstawienie sprawozdań z pracy Komisji Rady Miejskiej w Piastowie w 2015 roku.
16. Przedstawienie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piastowie w 2016 roku.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
/-/ Agata Korczak


 Powrót