Zaproszenie na XLVI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 28 GRUDNIA 2021 r. o godz. 16.00 w trybie ON-LINE odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLIV i XLVI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Senioralnego dla miasta Piastowa na lata 2018-2023 za rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego z przeznaczeniem
na organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Piastowskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Piastowie Sp. z o.o. zadań własnych Miasta Piastowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Piastów oraz nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne, z jednostek oświatowych, dla których Gmina Miasto Piastów jest lub była organem prowadzącym, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Piastowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa
na lata 2021-2041.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041,
c) dyskusja,
d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
14. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2022 rok.
a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2022 rok,
c) dyskusja,
d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
17. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 21.12.2021 r.

Projekty uchwał dostępne na stronie: https://bip.piastow.pl/xlvi-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-2#cnt


 Powrót