Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 17.00 odbędzie XLIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie - obrady ON-LINE.   


Projekt porządku obrad:

    1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
    2. Przyjęcie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
    4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLIII i XLIV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
    5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2020/2021.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa
    na lata 2021-2041.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piastowa na rok 2022.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gminnej na rzecz Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Piastów im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”.
    10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/337/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 lutego
    2018 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piastowa”.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy i użyczania pomieszczeń i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów.
    15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa oraz nadania mu statutu.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy w 2022 roku Miasta Piastowa
    z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
    18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Piastowa.
    19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/176/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Piastowie.
    20. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wyników kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie.
    21. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
    22. Interpelacje i zapytania radnych.
    23. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
    24. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Agata Korczak


Dodatkowe informacje i projekty uchwał na stronie: https://bip.piastow.pl/xliv-sesja-rady-miejskiej-w...


 Powrót