Zaproszenie na XIV sesję Rady Miejskiej w Piastowie

W dniu 17 listopada 2015 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

1. Otwarcie XIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XIII i XIV sesją Rady Miejskiej.
5. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Piastowie w roku szkolnym 2014/2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2015-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piastowa (na lata 2015-2020).
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piastowana usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Piastowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy w 2016 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


 Powrót