Zaproszenie na LII sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 21 CZERWCA 2022 r. o godz. 16.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.
         

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LI i LII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Piastowa na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/148/2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Piastów oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LI/351/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Miasta Piastowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Piastowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Piastowie.
14. Raport o stanie Miasta Piastowa za 2021 rok:
a) przedstawienie Raportu,
b) debata nad Raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa wotum zaufania.
15. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piastowa i sprawozdania finansowego miasta za 2021 rok:
a) przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok,
b) przedstawienie Sprawozdania finansowego miasta za 2021 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Piastowa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 rok,
d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2021 rok,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa za 2021 rok,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa za 2021 rok,
g) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Piastowie, Klubów Radnych oraz radnych,
h) dyskusja.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Miasta Piastowa za 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium za 2021 rok.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy różne i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Piastów, 14.06.2022 r.


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/lii-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt


 Powrót