Zaproszenie na LI sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 17.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.  

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy L i LI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Sprawozdanie  z  realizacji   programu współpracy  miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
6.    Prezentacja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Piastowa za 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2022 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piastowa na lata 2022-2041.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o zezwolenie
na utworzenie oddziału międzynarodowego w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zlokalizowanej w Piastowie przy ul. Tysiąclecia 3 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacji usytuowanymi w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miasta  Piastów.
12.    Podjęcie uchwały w prawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/290/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Miasta Piastowa.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
15.     Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Piastowie.
16.    Interpelacje i zapytania radnych.
17.    Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
18.    Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/li-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt


Piastów, 17.05.2022 r.


 Powrót