XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie - wznowienie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 29 Marca 2021 r. o godz. 20.00 nastąpi wznowienie obrad XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Przyjęcie protokołu i XXXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXV i XXXVI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020.
7. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie za 2020 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
9. Sprawozdanie z działalności Punktu Interwencji Kryzysowej – Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego działającego na terenie miasta Piastowa za 2020 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Piastowie za 2020 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2021 – 2041.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie na realizację
budowy przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku OSP w Piastowie.
16. Przedstawienie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie w roku 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie na rok 2021.
18. Przedstawienie sprawozdania z prac Rady Miejskiej w Piastowie za 2020 rok.
19. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Piastowie na 2021 rok.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
22. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
/-/
Agata Korczak

Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-2#cnt


 Powrót