XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie, ul. Pułaskiego 6/8 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
2.    Koncert w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 1 w Piastowie pt.: „Co mi w duszy gra”.
3.    Wręczenie stypendiów i nagród za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe uczniom szkół w Piastowie.
4.  Wręczenie grantów „Misji Społecznej Bonny” dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z Piastowa na rozwijanie talentów.

5.    Potwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
6.    Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
7.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXIV i XXXVI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
8.    Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Piastowa i sprawozdania finansowego miasta za 2016 rok:
a)    przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok,
b)    przedstawienie sprawozdania finansowego miasta za 2016 rok,
c)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2016 rok,
d)    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2016 rok,
e)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa,
f)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dla Burmistrza Miasta Piastowa,
g)    dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa i przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej w Piastowie oraz Klubów Radnych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Piastowa za 2016 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium za 2016 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/242/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 maja 2017 roku zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansowa na lata 2017-2023 ze zmianami.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
15.    Podjęcie uchwały zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 ze zmianami.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Michałowice położonej w powiecie pruszkowskim.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej Nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”  w Piastowie.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia, części działek ew. nr 11/6 i 11/22 w obrębie 01, w Piastowie na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Baszta” w Piastowie.
19.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu  Miasta Piastowa.
20.    Interpelacje i zapytania radnych.
21.    Sprawy różne i wolne wnioski.
22.    Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak

Piastów, 12.06.2017 r.


 Powrót