XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 16.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXIII i XXXIV sesją Rady Miejskiej w Piastowie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu
zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów w roku 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez
 zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie tych zawodników w międzynarodowym i krajowym
 współzawodnictwie sportowym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
przez zawodników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2021-2041.
a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Piastowa na lata 2021-2041,
c) dyskusja,
d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
e) głosowanie nad projektem uchwały.

10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok.
a) opinie stałych Komisji Rady Miejskiej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie Uchwały
Budżetowej Miasta Piastowa na 2021 rok,
c) dyskusja,
d) opinie Klubów Radnych oraz Radnych,
e) głosowanie nad projektem uchwały.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

13. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


projekty uchwał do pobrania na stronie: https://bip.piastow.pl/xxxiv-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie-1#cnt


Piastów, 19.01.2021 r.


 Powrót