XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Informacja o XXXIII sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na dzień 28 grudnia 2020 r., godz. 17.00.

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXII i XXXIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Senioralnego dla miasta Piastowa na lata 2018-2023 za rok 2019.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Piastowa na rok 2021.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2024.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. MarszałkaJ. Piłsudskiego zlokalizowanej w Piastowie, przy ul. Al. Tysiąclecia 3.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2020-2041. W OPRACOWANIU
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
  na 2020 rok. W OPRACOWANIU
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. W OPRACOWANIU
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Piastowskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Piastowie Sp. z o. o. zadań własnych Miasta Piastowa.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa” W OPRACOWANIU.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania wynikającego z art. 87 ustawy Prawo wodne, polegające na wyznaczeniu aglomeracji Pruszków.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Piastowa rodziny pochodzenia polskiego – repatriantów z Kazachstanu.
 • 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 17. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 18. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekty uchwał: https://bip.piastow.pl/xxxiii-sesja-rady-miejskiej...


 Powrót